การติดตั้งโครงรถตู้กระจายสัญญาณ COW

Last modified: August 27, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การติดตั้งโครงรถตู้กระจายสัญญาณ COW
Insallation of cow Communication Van
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย พงศกร เขียวลงยา
Mr. Pongsakorn   Khiewlongya
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พกิจ  สุวัตถิ์
Asst. Prof.  Pakit   Suwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

พงศกร เขียวลงยา. (2561). การติดตั้งโครงรถตู้กระจายสัญญาณ COW. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้นำเสนอการประกอบติดตั้งโครงรถกระจายสัญญาณสื่อสาร COW ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการออกฝึกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัท ยูไนเต็ด สตีลเวอร์ค จำกัด ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายโครงการเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารในรถกระจายสัญญาณ รวมถึงการขึ้นโครงรถกระจายสัญญาณ อุปกรณ์หลักจะเป็นเหล็กกล่อง เหล็กฉาก เหล็กตัวยู  ล้อ  เพลาหน้า-หลัง ระบบเบรกต่างๆ ผลจากการออกปฏิบัติงานจริงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การออกแบบ, โครงรถตู้กระจายสัญญาณ,  COW


Abstract

This proposed the design of the COW, which was obtained from working during the cooperative education course of Siam University students. During the study and work at United Steel Work, the company had a project for the installation of communication devices in the van. Broadcasting includes signal redevelopment would be an alloy steel box, front – rear axle, and various break systems.

Keywords:  Communications van, COW, United Steel Work.


การติดตั้งโครงรถตู้กระจายสัญญาณ COW  | Installation of cow Communication Van

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 124
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print