การสร้างต้นแบบภาคตัดขวางเสาเข็มโดยการพิมพ์ 3 มิติจากโปรแกรมพาราเมตริกโซลิดโมเดล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทดสอบขนาดหน้าตัดเสาเข็ม

Last modified: July 12, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสร้างต้นแบบภาคตัดขวางเสาเข็มโดยการพิมพ์ 3 มิติจากโปรแกรมพาราเมตริกโซลิดโมเดล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทดสอบขนาดหน้าตัดเสาเข็ม
Prototype of Pile Cross Section by 3D Printing from Parametric Solid Model Program for Pile Size Testing Tool
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจิราพร  คงขวัญเมือง
Miss Jiraporn Kongkwanmu
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์พงษ์  บุญประสม
Asst. Prof. Pitagpong Boonprasom
ระดับการศึกษา:
Degree:
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
Bachelor of Industrial Technology
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมการพิมพ์
Printing Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

จิราพร คงขวัญเมือง. (2561). การสร้างต้นแบบภาคตัดขวางเสาเข็มโดยการพิมพ์ 3 มิติจากโปรแกรมพาราเมตริกโซลิดโมเดล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทดสอบขนาดหน้าตัดเสาเข็ม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงการสหกิจศึกษานี้นำเสนอการสร้างต้นแบบภาคตัดขวางเสาเข็มโดยการพิมพ์ 3 มิติจาก โปรแกรมพาราเมตริกโซลิดโมเดล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทดสอบขนาดหน้าตัดเสาเข็ม เนื่องจากการปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่บริษัทเมโทรโปลิแทนโปรดักส์จำกัด ตำแหน่งงานจัดซื้อสโตร์และคลังวัสดุ ได้พบเห็นปัญหา เมื่อบริษัทได้ปรึกษากับบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือนำเสนองานแก่ลูกค้าซึ่งลูกค้าและบุคลากรในองค์กรไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่นำเสนอได้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะรูปร่างองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ จึงได้ศึกษาและนำเทคโนโลยีระบบการพิมพ์ 3 มิติ มาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ตัวอย่างหน้าตัดของเสาเข็มโดยการออกแบบและพิมพ์ผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปแบบเสมือนจริงสามารถมองเห็นและจับต้องได้ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสินค้า โดยสิ่งที่คาดหวังจากโครงการนี้คือบุคลากรในองค์กรและลูกค้าสามารถเข้าใจในลักษณะรูปร่างองค์ประกอบของสินค้า ช่วยให้การสื่อสารชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อต้องมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์

คำสำคัญ: ต้นแบบ, ภาคตัดขวางเสาเข็ม, การพิมพ์ 3 มิติ


Abstract

This cooperative education project presents the prototype of pile cross section by 3D Printing from Parametric Solid Model program for a pile size testing tool. This was work of the cooperative education project of printing engineering department, Siam University and Metropolitan Products Limited. The duty was the purchasing, store and material positions. The company has consulted with personnel in the organization about the characteristics of the product or the presentation to customers. However, customer and personnel in the organization cannot communicate properly for presenting, for example, it was the appearance, shape, composition of the product. Therefore, the author studied and applied 3D printing system technology to create products for pile cross-section by designing and printing products virtually were constructed. The expected project of personnel in the organization and customers could communicate the shape, composition of the product for presenting to customers.

Keywords: Prototype, Pile Cross Section, 3D printing.


การสร้างต้นแบบภาคตัดขวางเสาเข็มโดยการพิมพ์ 3 มิติจากโปรแกรมพาราเมตริกโซลิดโมเดล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทดสอบขนาดหน้าตัดเสาเข็ม  | Prototype of Pile Cross Section by 3D Printing from Parametric Solid Model Program for Pile Size Testing Tool

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 217
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code