การเขียนแบบเกียร์ทดรอบรุ่น RV063 ด้วยโปรแกรมโซลิดเวิร์คส์

Last modified: July 12, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเขียนแบบเกียร์ทดรอบรุ่น RV063 ด้วยโปรแกรมโซลิดเวิร์คส์
Drawing RV063 Worm Gear By Solidworks Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุวรรณา ปั้นทอง
Miss Suwanna   Punthong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาตราจารย์พิทักษ์พงษ์  บุญประสม
Asst. Prof. Pitagpong Boonprasom
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

สุวรรณา  ปั้นทอง. (2561). การเขียนแบบเกียร์ทดรอบรุ่น RV063 ด้วยโปรแกรมโซลิดเวิร์คส์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอการเขียนแบบเกียร์ทดรอบรุ่น RV063 โดยใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์คส์ (SolidWorks)   โดยที่แบบงาน (Drawing) คือสิ่งที่แสดงถึงรูปร่าง ขนาด และรายละเอียดของชิ้นงาน เป็นแบบที่ใช้ในกระบวนการผลิตประกอบด้วยแบบภาพฉาย และแบบภาพประกอบ แบบงานที่เขียนโดยใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์คส์ (SolidWorks) จะสามารถแสดงได้ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการปรับปรุงและแก้ไขสินค้าในบางจุด ทำให้ขนาดและรายละเอียดของสินค้าจริงไม่ตรงกับแบบงาน (Drawing) ในแคตตาล็อก (Catalogs) ดังนั้นจึงต้องการแบบงาน (Drawing) ที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐานและสามารถแก้ไขได้ และเพื่อให้ลูกค้าทั่วไปที่ไม่ใช่ช่างไม่มีทักษะทางด้านการอ่านแบบสามารถเข้าใจรูปร่างและรายละเอียดของสินค้าได้มากขึ้น จึงจำเป็นจะต้องเขียนแบบในโปรแกรมโซลิดเวิร์คส์ ที่สามารถแสดงในทั้งในรูปแบบ 3 มิติ และDrawing Layout ผลที่ได้พบว่า ทำให้เห็นภาพรวมของแบบภาพประกอบได้กว้างขึ้น นำเสนอมุมมองได้หลากหลาย ลูกค้าทั่วไปเข้าใจในตัวสินค้าทำให้สะดวกในการติดต่อซื้อ-ขาย เป็นการเพิ่มรูปแบบการนำเสนอการขายสินค้าให้แก่ฝ่ายขายได้

คำสำคัญ: เกียร์ทดรอบ, โปรแกรมโซลิดเวิร์คส์, แบบงาน


Abstract

This cooperative education project presents drawing RV063 worm gear by using SolidWorks program. The drawing is an indicator of the shape, size, and details of the work pieces. It is a model used in the production process consisting of a projection image model and illustration model. Drawing models written using SolidWorks programs can be displayed in both 2D and 3D formats. Presently, the company has improved and modified the product effected to the size and details of the actual product does not match with the drawing in the catalogs. Therefore, the company must have a drawing that is correct, standardized and modified for general customers who are not technicians without skills can understand the shape and details of the product. The SolidWorks program can be achieved to display in both 3D and drawing layout. The results showed that an overview of various illustration models. General customers understand the products, be convenient to contact the trade. It can be increased the form of selling the products to the sales department.

Keywords:  Worm Gear, SolidWorks Program, Drawing.


การเขียนแบบเกียร์ทดรอบรุ่น RV063 ด้วยโปรแกรมโซลิดเวิร์คส์ | Drawing RV063 Worm Gear By Solidworks Program

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 581
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code