การแจ้งเตือนเว็บไซต์ล่มผ่านไลน์และการรับเรื่องร้องเรียนด้วยไลน์แอ๊ดแชทบอทของเว็บไซต์กรมสรรพากรช่วงวิกฤต COVID-19

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การแจ้งเตือนเว็บไซต์ล่มผ่านไลน์และการรับเรื่องร้องเรียนด้วยไลน์แอ๊ดแชทบอทของเว็บไซต์กรมสรรพากรช่วงวิกฤต COVID-19
Notification Down Website via LINE & Customer Service using LINE@ Chatbot of revenue department in crisis COVID-19
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสุภาพ  เข็มเพ็ชร
Mr. Supap Kempetch
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
พ.ต. ดร. นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน
Dr. Norranut Saguansakdiyotin
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

สุภาพ  เข็มเพ็ชร. (2562). การแจ้งเตือนเว็บไซต์ล่มผ่านไลน์และการรับเรื่องร้องเรียนด้วยไลน์แอ๊ดแชทบอทของเว็บไซต์กรมสรรพากรช่วงวิกฤต COVID-19. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการ เฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์และให้คำปรึกษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กรชั้นนำ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง โทรศัพท์ อีเมล และไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ ซึ่งปัจจุบันลูกค้าติดต่อขอคำปรึกษาผ่านออฟฟิเชียลไลน์แอคเคาท์เป็นจำนวนมาก โดยส่วนมากเรื่องที่ขอคำปรึกษาจะมีความคล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมาก

จากปัญหาข้างต้นผู้จัดทำจึงได้เพิ่มความสามารถให้กับไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ โดยทำการติดตั้งริชเมนูและไลน์บอทเพิ่มเข้าไปในไลน์ออฟฟิเชียลไลน์แอคเคาท์เพื่อให้รองรับทั้งบนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบแจ้งเตือนเว็บไซต์ล่มผ่านไลน์ จากการทดสอบพบว่าริชเมนูและไลน์บอทสามารถโต้ตอบกับลูกค้าแทนผู้ดูแลระบบได้ ส่วนในกรณีที่เว็บไซต์ล่มระบบสามารถแจ้งเตือนไปยังไลน์กลุ่มของผู้ดูแลระบบได้ ส่งผลให้ลดภาระของผู้ดูแลระบบและให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นผ่านออฟฟิเชียลไลน์แอคเคาท์

คำสำคัญ: ออฟฟิเชียลไลน์แอคเคาท์, ริชเมนู, ไลน์บอท, ระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์, ไลน์แอ๊ด


Abstract

E-COP (Thailand) Limited (e-Cop) is a Managed Security Service Provider and IT Cyber Security consultancy to leading customer and large organizations by telephone, e-mail and LINE official accounts 24 hours a day. Many customers contact through LINE official account, and most cases problem are usually duplicates.

From the above problem, the owners added a feature by installing a rich menu and LINE bot for the official LINE account for both smartphones and personal computers. In addition, they implemented a down website notification system with PHP code via LINE. The test results of the rich menus and LINE bot can communicate with customers and resolve problems instead of using system administrators. In the event of a down website, the notification system can alert the administrator’s LINE group. This project helped reduce the workload of the system administrators and provides customer service faster through line the official LINE account.

Keywords: LINE official account, rich menu, LINE bot, LINE notify, LINE@


การแจ้งเตือนเว็บไซต์ล่มผ่านไลน์และการรับเรื่องร้องเรียนด้วยไลน์แอ๊ดแชทบอทของเว็บไซต์กรมสรรพากรช่วงวิกฤต COVID-19|Notification Down Website via LINE & Customer Service using LINE@ Chatbot of revenue department in crisis COVID-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1031
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print