การจัดทำเอกสารและการนำเข้าทางอากาศ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำเอกสารและการนำเข้าทางอากาศ
Documentation and Air Import
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภัทรศักดิ์ พลังสิริเจริญ, นายปฏิพล สุวรรณฤทธิ์เดช
Mr. Phattarasak Parangsiricharoen, Mr. Patipol Suwanritdej
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชลิศา รัตรสาร
Dr. Chalisa Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ภัทรศักดิ์ พลังสิริเจริญ และปฏิพล สุวรรณฤทธิ์เดช. (2560). การจัดทำเอกสารและการนำเข้าทางอากาศ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการนำวัตถุดิบมาประกอบเป็นสินค้าหรือเครื่องจักร มีหลากหลายอย่าง มีการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน และธุรกิจรับจ้างออกแบบและจัดสร้างเครื่องจักรและวงจรควบคุมระบบไฟฟ้า ถือได้ว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงและมีแหล่งรายได้ที่สำคัญของแต่ละประเทศ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศเรามีการพัฒนาไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ผู้ก่อตั้งบริษัท อินเทลลิเจนท์ คอนโทรล จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจนี้ จึงได้จัดตั้งบริษัททำการออกแบบและจัดสร้างเครื่องจักร และวงจจรควบคุมระบบไฟฟ้า หลักคือการออกแบบเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และยังมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดอีกด้วย คณะผู้จัดทำได้มีโอกาสศึกษาขั้นตอนการนำเข้าสินค้า เอกสารการนำเข้าทางอากาศ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเข้าวัตถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศ จึงได้จัดทำรายงานเรื่องการจัดทำเอกสารนำเข้าและการนำเข้าทางอากาศของบริษัท อินเทลลิเจนท์ คอนโทรล จำกัด ขึ้น

จากการที่คณะผู้จัดทำได้เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตำแหน่งแผนกจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัท อินเทลลิเจนท์ คอนโทรล จำกัด ทำให้ได้เรียนรู้ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า การจัดส่งสินค้า ระบบการทำงาน และเอกสารการนำเข้าสินค้า และสัญญาการค้าของบริษัท ที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในภายภาคหน้าได้อีกด้วย

คำสำคัญ: การนำเข้าทางอากาศ, การนำเข้าสินค้า, การผลิต


Abstract

Various types of raw material import for assembling the product or machine, product exchange, design-to-order business, and production of machine and electrical control circuit are regard as the business that is high popular and the main income source of countries.

They are also regarded as an important part to develop the country and help the economy to grow significantly. The founders of Intelligent Control Co., Ltd. saw the importance of this business, so they established a company to provide design and production of machine and electrical control circuits. The main business designed the electronic machine with quality and specification per customer requirements and built close relationships with customers. We had studied the import procedure and air freight documentation, and realized the importance of domestic and international import, therefore, we crated this report on import documentation and air import of Intelligent Control Co., Ltd.

From the internship in the raw material purchasing department of Intelligent Control Co., Ltd., we learned the procedure of imported goods, goods shipment, operational system and import documents and company trade agreements, which are an important matter and will be an advantage for work in the future.

Keywords: air import, goods import, production.


การจัดทำเอกสารและการนำเข้าทางอากาศ|Documentation and Air Import

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 851
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code