การคำนวณน้ำหนักสินค้าเพื่อควบคุมพื้นที่ระวาง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Last modified: April 7, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การคำนวณน้ำหนักสินค้าเพื่อควบคุมพื้นที่ระวาง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Goods Weight Calculation for Managing Load Area at Thai Airways International Public Co., Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพัทธนันท์ บุปผาชาติ, นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณประเสริฐ 
Ms. Pattanan Buppachat, Ms. Amornrat Suwanprasert
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ชลิศา รัตรสาร
Dr. Chalisa Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

พัทธนันท์ บุปผาชาติ  และอมรรัตน์ สุวรรณประเสริฐ. (2560). การคำนวณน้ำหนักสินค้าเพื่อควบคุมพื้นที่ระวาง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศและระหว่างประเทศในฐานะสายการบินแห่งชาติ คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในส่วนของหน่วยธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ในด้านการบริหารรายได้และควบคุมพื้นที่ระวาง จากการปฏิบัติงาน ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้คณะผู้จัดทำสนใจจัดทำโครงงานเกี่ยวกับการควบคุมพื้นที่ระวาง เพื่อศึกษาขั้นตอนการวางแผนระวางบรรทุกและการควบคุมจัดการพื้นที่ระวาง ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์

คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการ และนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในรุ่นต่อไปเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ง่ายขึ้น

คำสำคัญ : การขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์, การวางแผนระวางบรรทุก, การควบคุมจัดพื้นที่ระวาง


Abstract

Thai Airways International Public Co., Ltd. is a state enterprise under the Ministry of Transportation and Communications, providing services in commercial aviation domestically and internationally as a national airline. We performed our cooperative education in the business unit of shipment services and parcel posts, managing revenue and controlling load area. From the internship at Thai Airways International Public Co., Ltd., we were interested in the project on load area control, in order to study the procedure of tonnage planning and load area management in the business of shipment services and parcel posts.

We anticipate this project will be useful to the establishment and simplify the operational guidelines for the next generation of cooperative education students.

Keywords: shipment and parcel post, tonnage planning, load area management.


การคำนวณน้ำหนักสินค้าเพื่อควบคุมพื้นที่ระวาง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | Goods Weight Calculation for Managing Load Area at Thai Airways International Public Co., Ltd

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 217
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code