กระบวนการนำเข้าสินค้าและการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.ที.พี เทคโนโลยี ซัพพลาย

Last modified: April 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กระบวนการนำเข้าสินค้าและการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.ที.พี เทคโนโลยี ซัพพลาย
Import Process and Customer Service Case study: R. T. P. Technology Supply Limited Partnership
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภาสกร  สว่างเมฆ
Mr. Phasakorn Saswangmaek
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ชลิศา รัตรสาร
Dr. Chalisa Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ภาสกร  สว่างเมฆ. (2560). กระบวนการนำเข้าสินค้าและการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.ที.พี เทคโนโลยี ซัพพลาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.ที.พี. เทคโนโลยี ซัพพลาย ประกอบกิจการให้บริการในรูปแบบของ “ตัวแทนจัดจำหน่าย” (Dealer) การศึกษาเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า เพื่อการบริการให้ข้อมูลและช่วยเหลือลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางห้างหุ้นส่วน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการสั่งซื้อสินค้า กับทางบริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้าในต่างประเทศ ทั้งนี้ยังให้บริการนำเข้าสินค้าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า การให้บริการจะเริ่มต้นตั้งแต่ ลูกค้ามีความสนใจในสินค้า รวมทั้งขอคำแนะนำในสินค้าที่ต้องการ ทางเรายังเสนอแนะรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสินค้าและวิธีการขนส่งสินค้า เพื่อการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาในการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำหวังว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้สนใจในกรณีศึกษานี้

คำสำคัญ: ตัวแทนจัดจำหน่าย, การนำเข้าสินค้า, วิธีการขนส่ง, การบริการ


Abstract

R. T. P. Technology Supply Limited Partnership is a “Dealer” and provides services to customers, such as information services and facilitates them on trading with foreign product owners. The company also provides services on imports and as a consultant. The service begins when the customer becomes interested in products until asking for product recommendations. We suggested full information of products and shipping methods to customer in order for them to get maximum distribution. We expect that this information would beneficial to related workers and interested people of this case study.

Keywords: distributor, product import, shipping method, service.


กระบวนการนำเข้าสินค้าและการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.ที.พี เทคโนโลยี ซัพพลาย | Import Process and Customer Service Case study: R. T. P. Technology Supply Limited Partnership  

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 476
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code