การยื่นแบบประมาณการภาษีครึ่งปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

Last modified: March 8, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การยื่นแบบประมาณการภาษีครึ่งปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
E-Filling Half Year Personal Income Tax
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ปัทมาภรณ์  สัมมาไชยนันต์
Miss Pattamaporn Sammachaiyanant
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มยุรี วงศ์จรัสเกษม
Mrs. Mayuree  Wongjarutkasem
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ปัทมาภรณ์  สัมมาไชยนันต์. (2561). การยื่นแบบประมาณการภาษีครึ่งปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท กาญจน์ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด เป็นธุรกิจประเภทสำนักงานบัญชีให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล และให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรสำหรับบุคคลทั่วไป รวมทั้งการวางแผนทางธุรกิจและภาษีอากร ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอกบการแห่งนี้ ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีอากรเพื่อเตรียมการยื่นแบบประมาณการภาษีครึ่งปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นแบบประมาณการภาษีครึ่งปี ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยเริ่มตั้งแต่การคัดแยกเอกสาร การเตรียมข้อมูล จนกระทั้งการยื่นแบบภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผลที่ได้จากการศึกษาขั้นตอนการยื่นแบบประมาณการภาษีครึ่งปี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการการยื่นแบบประมาณการภาษีครึ่งปีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานประกอบการไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการบัญชีในอนาคต

คำสำคัญ: การยื่นแบบประมาณการภาษีครึ่งปี


Abstract

KARN Account and Law Company Limited is an accounting firm that handles registration services of companies, provides consulting services and accounting, taxation and business planning and taxation. The student was assigned as a staff consultant to check documents and manage the E-Filling Half Year Personal Income Tax.

The student collected data on the E-Filling Half Year Personal Income Tax (P.N.D.94) starting from sorting documents and preparation of information for the completion of E-Filling Half Year Personal Income Tax procedure. The process has key steps in E-Filling Half Year Personal Income Tax to bring the experience gained for the company to be used in accountancy in the future.

Keywords:   Half – Year Personal Income Tax.


การยื่นแบบประมาณการภาษีครึ่งปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต / E-Filling Half Year Personal Income Tax

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 89
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code