การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีผ่านอินเทอร์เน็ต

Last modified: March 3, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีผ่านอินเทอร์เน็ต
Filling of Withholding Tax, Value Added Tax and Half -Year Corporate Income Tax Via the Internet
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุทธิดา ปะทีตานัง, นางสาวลลิตา ลีศุภฤกษ์, นางสาวพิชชากร ฟักฉิม
Miss Suthida Patheetanang, Miss Lalita Leesuphalerk, Miss Pitchakorn Fuckchim
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Miss Kaisang Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

สุทธิดา ปะทีตานัง, ลลิตา ลีศุภฤกษ์ และ พิชชากร ฟักฉิม. (2559). การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีผ่านอินเทอร์เน็ต. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เคเอ็นเค คอนซัลแทนซี่ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีให้บริการรับจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี การวางแผนทางการเงิน การจัดทำและนำส่งประกันสังคม ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากรทุกประเภท การจัดทำและยื่นภาษีประจำเดือน ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล รับจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนสำหรับธุรกิจทุกประเภท ในการปฏิบัติงานจะมีการติดต่อประสานงานกันระหว่างผู้ทำบัญชีกับลูกค้า รวมถึงกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม

ในการปฏิบัติงานคณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับภาษี เช่น กรอกแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรอกรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย การกรอกตัวเลขประมาณการภาษีครึ่งปี และการยื่นแบบภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อนำส่งกรมสรรพากร โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3,53) การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี(ภ.ง.ด.51) ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดในการยื่นแบบแสดงรายการ เช่น การเลือกไฟล์ข้อมูลผิด, การคำนวณภาษีที่ต้องชำระผิด, ใส่รหัสผู้ใช้ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหากับทุกฝ่าย คณะผู้จัดทำเห็นความสำคัญของการยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ตจึงจัดทำรายงานเล่มนี้สำหรับบุคคลที่สนใจเพื่อเป็นคู่มือการยื่นแบบภาษีอากรและนำข้อมูลต่างๆไปใช้ประโยชน์ต่อไป

คำสำคัญ: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี


Abstract

KNK Consultancy Co. Ltd. is a business that handles accounting service, auditing service, financial planning, business insurance, taxes consulting and planning, period taxes filing inclusive personal income tax and corporate income tax. There is also dealings between the accountant and the customer, including The Revenue Department, Department of Business Development and Social Security Office.

The team was assigned with a variety of tasks, especially taxes. For example, filling out withholding taxes form, input taxes report, output taxes report, half-year taxes estimate and the filing of taxes for submission to The Revenue Department by submitting the list of withholding taxes (P.N.D.1, 3, 53), Filling VAT returns (P.P.30) and half- year corporate income tax (P.N.D.51). Previously, the team did not have the skills of performance, this caused delay and error, such as wrong files selection, wrong taxes calculation and invalid usernames. This project was prepared to be used as a guideline to prepare the input and output tax, calculation of half-year corporate income tax and filling with the internet. Most of all, the team hoped that this project will be useful for interested people.

Keywords: Withholding taxes, VAT, half- year corporate income tax.


การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีผ่าน อินเทอร์เน็ต / Filling of Withholding Tax, Value Added Tax and Half -Year Corporate Income Tax Via the Internet

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 900
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code