การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน

Last modified: August 27, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน
Design and Installation of Electrical Systems for Office Buildings
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวงามลักษณ์   ทองเงิน
Miss. Ngamluk   Tongngern 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวัลย์   นาคทรัพย์
Asst.Prof. Wipavan   Narksarp
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

งามลักษณ์ ทองเงิน. (2561). การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้นำเสนอ การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน ณ โครงการ ไอร่าวัน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัท เจนพาวเวอร์ เอ็นจิเนียร์ส จำกัด ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายงานให้ติดตั้งตู้แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย ดูแลระบบส่งจ่ายไฟฟ้าภายในห้องพัก รวมทั้งทำการทดสอบระบบการจ่ายไฟฟ้าภายในห้องพัก ผลจากการออกปฏิบัติงานจริงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การติดตั้งระบบไฟฟ้า, ตู้แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย, ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า


Abstract

This project presents the installation of electrical system for office buiding at Aira One Project. The experiences took place during the cooperative education practice of Siam University with Genpower Engineers Compang limited The author was assigned to installing, maintaining the office electrical distribution system and testing of power supply in the office. The practical knowledge results can be applied to practical work well.

Keywords:  Installation of Electrical System, Sub-Distribution Cabinet, Power Supply.


  การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน | Design and Installation of Electrical Systems for Office Buildings

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 466
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print