การพัฒนาโปรแกรมจัดอันดับการเคลมสินค้าของระบบผู้ให้บริการขายสินค้าออนไลน์

Last modified: June 17, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การพัฒนาโปรแกรมจัดอันดับการเคลมสินค้าของระบบผู้ให้บริการขายสินค้าออนไลน์
Development of Rating Program for Merchandise Claiming of Online Merchandise Selling Provider System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายฐิติเศรษฐ์ สาระเทียน และ นายณวรรธน์ แสงศรีกล่อม
Mr. Titiset Saratian, Mr. Nawat Sangsriglom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สรายุทธ  อินทรเสมา
Mr. Sarayut Intarasema
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ฐิติเศรษฐ์ สาระเทียน และ ณวรรธน์ แสงศรีกล่อม. (2561). การพัฒนาโปรแกรมจัดอันดับการเคลมสินค้าของระบบผู้ให้บริการขายสินค้าออนไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

   ระบบการพัฒนาโปรแกรมจัดอันดับการเคลมสินค้าของระบบผู้ให้บริการขายสินค้าออนไลน์เป็นการพัฒนาเว็บขายสินค้าออนไลน์ให้มีความสะดวกต่อการซื้อสินค้า โดยระบบได้มีการพัฒนาฟังก์ชั่นการนับจำนวนการเคลมสินค้าจากผู้ซื้อกับผู้ขายเพื่อใช้ในการจัดอันดับคุณภาพสินค้าจากการซื้อสินค้าแต่ละร้านค้า โดยหากมีการเคลมมากแสดงว่าร้านค้านั้นมีสินค้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วนำมาขายโดยแสดงให้กับผู้ซื้อเห็นเป็นสัญลักษณ์จำนวนดาวและระบบเว็บแอพพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นได้มีการติดตามสินค้าเพื่อที่จะให้รู้ว่าสินค้าที่จะส่งนั้นอยู่ขั้นตอนใดของการเคลม

คำสำคัญ: เว็บไซต์ขายของออนไลน์, จัดอันดับสินค้า, การเคลมสินค้า


Abstract

Development of a rating program for merchandise claiming of online merchandise selling provider system is a web development project to sell products online so it is more convenient to buy products. The system had developed a function to count the number of product claims from buyers and sellers that can be used to classify products from each store purchase. If there are many claims, that means the store doesn’t have good quality products, showing it to the buyer as a symbol for the number of stars. The developed web applicatipn system also has product tracking in order to know the stage of the product being submitted.

Keywords:  Online Sales Website, Product Rating, Claim.


การพัฒนาโปรแกรมจัดอันดับการเคลมสินค้าของระบบผู้ให้บริการขายสินค้าออนไลน์ |   Development of Rating Program for Merchandise Claiming of Online Merchandise Selling Provider System

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 303
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print