โปรแกรมสำเร็จรูป Prosoft Winspeed: บันทึกรายการซื้อและขาย

Last modified: January 9, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โปรแกรมสำเร็จรูป Prosoft Winspeed: บันทึกรายการซื้อและขาย
Software Prosoft Winspeed: Recording Purchase & Sales
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ธีรพัฒน์  นิลเพชร
Mr. Teerapat  Ninpetch
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์    หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ธีรพัฒน์  นิลเพชร. (2562). โปรแกรมสำเร็จรูป Prosoft Winspeed: บันทึกรายการซื้อและขาย . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

                 ผู้จัดทำได้ไปปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจที่ บริษัท สยามศิริชัย อินดัสตรี้ จำกัด ในตำแหน่ง นักศึกษาบัญชี ( ผู้ช่วยพนักงานฝ่ายบัญชี ) และได้มีโอกาสปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบันทึกบัญชี ซื้อ-ขาย โดยโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Prosoft Winspeed  การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์การทำงานที่ทำให้รู้จักเอกสารต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างมาก ผู้จัดทำจึงมีความสนใจทำโครงงานเรื่อง โปรแกรมสำเร็จรูป Prosoft Winspeed  : บันทึกรายการซื้อและขาย เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อการนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องตามลักษณะงาน

คำสำคัญ: โปรแกรมสำเร็จรูป Prosoft Winspeed, ซื้อและขาย, การบัญชี


Abstract

This report was part of the as a cooperative education at Siam Sirichai Industry Co., Ltd. as an accounting student (Assistance Accounting) with the opportunity to learn about recording purchases and sales with accounting software named Prosoft Winspeed. This internship was  considered as work experience that familiarized need the student with document formats which are beneficial in the work profession. The authos was  interested in the project of Prosoft Winspeed software for recording purchase and sales as a foundatian for those who are interested in proper job performance in similas positions.

Keywords: Prosoft Winspeed,  purchases and sales, accounting.


โปรแกรมสำเร็จรูป Prosoft Winspeed: บันทึกรายการซื้อและขาย |  Software Prosoft Winspeed: Recording Purchase & Sales  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 617
Previous: การบันทึกบัญชีและขั้นตอนการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และวิธียื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย: กรณีศึกษาบริษัท ออโรส จำกัด
Next: การบัญชีค่าใช้จ่ายลงในโปรแกรมบัญชี AFIS