ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่นเอ 50 ของผู้บริโภคที่ร้าน ซีเอสซีห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค

Last modified: September 8, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่นเอ 50 ของผู้บริโภคที่ร้าน ซีเอสซีห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค
Factors Influencing the Consumer’s Decision to Purchase Samsung Smartphone A50 at CSC Shop Seacon Bangkae
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอนนต์ ปณิธิสวัสดิ์
Mr. Anon Panitisawad
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapoduk
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

อนนต์ ปณิธิสวัสดิ์. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่นเอ 50 ของผู้บริโภคที่ร้าน ซีเอสซีห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่นเอ 50 ของผู้บริโภคที่ร้านซีเอสซี ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่นเอ 50 ของผู้บริโภคที่ร้านซีเอสซี ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามปลายปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้ค่าสถิติต่างประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test , F-test ( One-way analysis of variance)  และ Multiple Regression Analysis  สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า (1) ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ สถานภาพ  อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่นเอ 50 ไม่แตกต่างกัน (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด  ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่นเอ 50 ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, สมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่นเอ 50


Abstract

This research aims: (1) to study the personal factors affecting the decision making to purchase Samsung smartphone A50 at CSC Shop Seacon Bangkae; (2) to study marketing mix factors affecting the decision making to purchase Samsung Smartphone A50 at CSC Shop, Seacon Bangkae. The sample consisted of 400 randomly selected people living in the Bangkae area. The tools used in this research were the questionnaire and the statistics based on the data analysis is average. This study used frequency distribution, standard deviation in percent values, T-test, F-test (One Way ANOVA) and Multiple Regression Analysis. The results of the study concluded that: (1) users with differences in gender, age, status, occupation, education, and income were not different in decision making to purchase Samsung smartphone A50 at CSC Shop, Seacon Bangkae; (2) Marketing mix factors, marketing promotion services, process factors, price factors, factors physical characteristics and different product factors influence the decision making to purchase Samsung smartphone A50 at CSC Shop, Seacon Bangkae with a significance the level of 0.05.

Keyword: Marketing mix, decision, Samsung smartphone A50.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่นเอ 50 ของผู้บริโภคที่ร้าน ซีเอสซีห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค | Factors Influencing the Consumer’s Decision to Purchase Samsung Smartphone A50 at CSC Shop Seacon Bangkae

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 549
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code