พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แมนในกรุงเทพมหานคร

Last modified: January 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แมนในกรุงเทพมหานคร
Behavior of using the LINE MAN application in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ชาริณี ลิ้มอิ่ม
Ms. Charinee Lim – im
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

ชาริณี ลิ้มอิ่ม. (2561). พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แมนในกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการคาดหวังที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แมนในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ เรียนรู้และยอมรับที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แมนในกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาใช้บริการแอปพลิเคชั่นไลน์แมนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ คนที่ใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แมนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ตัวอย่าง ทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ จำนวน 40 ตัวอย่าง ตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) ได้ค่าความเชื่อถือเท่ากับ .750 มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการหาค่า T-test, F-test ประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรม คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และส่วนใหญ่มีระดับรายได้ 20,001-30,000 บาท นิยมใช้จ่ายเงินตํ่ากว่า 200 บาท ส่วนใหญ่มีการใช้บริการในการในการสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม ใช้บริการน้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน นิยมใช้บริการวันอาทิตย์และนิยมใช้บริการในช่วงเวลา 14.01 น.-18.00 น.

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แมนมีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แมนในกรุงเทพมหานครและการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าการรับรู้ เรียนรู้และยอมรับ ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการแอปพลิเคชั่นไลน์แมนมีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แมนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ว่า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แมนในกรุงเทพมหานคร มีนัยสำคัญที่ 0.05

 

คำสำคัญ: แอปพลิเคชั่น, ไลน์แมน, ไลน์


Abstract

This research aimed 1) to study the expectations that affect the behavior to use LINE MAN applications in Bangkok. 2) to study perception on how consumers learn and accept the app and how it affects the behavior to use LINE MAN applications in Bangkok. 3) to study the behavior of those who used the LINE MAN application in Bangkok. Samples used in research were a group of 400 people who used the application LINE MAN in Bangkok. Reliability testing of a sample of 40 was based on the concept tool of Cronbach Alpha Formula; the cross had a value equal to .750 trust and has a high level of reliability analysis. The descriptive statistics include enumeration of frequency, percentage, mean, and standard deviation the quantitative data analysis and hypotheses testing use the method to find the T-test, F-test Analysis, data processing using statistical computer program.

The results of study showed that most of samples were female, 20-30 years of age, they completed bachelor’s degrees, were students and earned average monthly incomes between 20,001 – 30,000 bahts. It was most popular to pay less than 200 baht. Most peoples usage was to order food and drinks, the service usage was less than 2 times per month, and was used mostly on Sunday from 14.01 – 18.00.

            The hypothesis test no.1 for the expectation towards the LINE MAN relationship behavior for LINE MAN application usage in Bangkok, and the hypothesis test no. 2 for perception, learning, and acceptance of service and application LINE MAN relationship behavior for LINE MAN applications in Bangkok, revealed that relationship behavior for LINE MAN usage application in Bangkok, at the significant level of 0.05.

 

Keywords : LINE MAN, Delivery Service, Application Behavior.


พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แมนในกรุงเทพมหานคร
Behavior of using the LINE MAN application in Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 1917
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code