การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

Last modified: February 29, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
Filling of Withholding Tax Via the Internet
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอร่ามลักษณ์ บุตรสีทอง, นางสาวสุกัญญา สายบุปผา
Miss Aramluck Bootsrithong, Miss Sukanya Saiboobpha
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Miss Kaisang  Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

อร่ามลักษณ์ บุตรสีทอง และ สุกัญญา สายบุปผา. (2559). การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท คิวเอส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายชุดว่ายน้ำและอุปกรณ์กีฬาหลายชนิด โดยคณะผู้จัดทำได้ไปปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่ บริษัท คิวเอส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ในแผนกบัญชี ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในส่วนของการออกหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จัดทำแบบภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับรายการที่เกิดขึ้นจาก ค่าบริการ ค่าจ้าง ค่าขนส่ง และค่าเช่าพื้นที่ กรมสรรพากรกำหนดให้การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นหน้าที่ของบริษัท คิวเอส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปหรือภายใน 15 วันของเดือนถัดไปหากยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท คิวเอส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้ผู้จัดทำได้ทราบข้อกำหนดเงื่อนไขการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับให้ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินได้ซึ่งตรงเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนดซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำงานจริงในอนาคต

คำสำคัญ: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53


Abstract

QS Retail (Thailand) Co. Ltd.’s handles retail products, such as sports equipment and swimming suits. The authors were assigned to work as an accountant of QS Retail (Thailand) Co. Ltd,. We were assigned to work in part of Withholding Income Tax Certificate, P.N.D.3, P.N.D.53, and submitted withholding income tax that occurred from service charges, hires, transportation charges and rent. QS Retail (Thailand) Co. Ltd. takes responsibility to submit the tax to the Revenue Department within the 7th day of the next month or submit via www.rd.go.th within the 15th day of every month, as specified by the Revenue Department.

QS Retail (Thailand) Co. Ltd. has the process of submitting withholding income tax as the legal regulation that enforces payers to deduct withholding income tax each time if payable, following the regulation and measures specified by the Revenue Department.

Key words: withholding tax, P.N.D.3, P.N.D.53.


การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย / Filling of Withholding Tax Via the Internet

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 163
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code