การบันทึกใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 53 ด้วยโปรแกรม RD-net ยื่นอินเตอร์เน็ต

Last modified: August 14, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 53 ด้วยโปรแกรม RD-net ยื่นอินเตอร์เน็ต
Withholding  Tax P.N.D. no.3 53 Records
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวรัตติวรรณ อัปกาญจน์, นางสาวศิริญากรณ์ นากอก และนางสาวตวงพร อ่อนนาค
Ms. Rattiwan Appakarn, Ms. Siriyakorn Nakok, Ms. Tuongporn Onnak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

รัตติวรรณ อัปกาญจน์, ศิริญากรณ์ นากอก และตวงพร อ่อนนาค. (2561). การบันทึกใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 53 ด้วยโปรแกรมRD-netยื่นอินเตอร์เน็ต. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

บริษัท สำนักงานดุลยกิจการบัญชี จำกัด  ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร  บริการด้านการเงิน บริการด้านกฏหมายและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากการที่คณะผู้จัดทำได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและได้รับมอบหมายให้บันทึกใบแนบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3และภงด.53โดยโปรแกรม RD-netและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3และภงด.53ผ่านอินเตอร์เน็ต ในช่วงแรกของการปฏิบัติงานนั้นคณะผู้จัดทำประสบปัญหาและเกิดข้อผิดพลาด ทำให้งานเกิดความล่าช้า

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการบันทึกใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3และภงด.53 ด้วยโปรแกรมRD-netและยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต คณะผู้จัดทำจึงทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลตามหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายในโปรแกรมRD-net จากนั้นนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย จากการศึกษาศึกษาดังกล่าวทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการบันทึกใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3และ ภงด.53  และทำให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาอาชีพในอนาคตและเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลที่สนใจนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 

คำสำคัญ: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, แบบภงด.3 53, การบันทึก


Abstract

Dulyakij Accounting Office Co., Ltd, has services in accounting and tax financial and legal service and the related services. According to the internship, we had received experience to record tax withheld documents for P.N.D. no. 3 and 53 by using R-D net programme and transfer the tax withheld records through the internet. The first period of our internship, we had faced problems and mistakes a little bit. So, tardiness happened with our tasks.

This project had developed the skills of recording of tax withheld P.N.D. no.3 and 53 with R-D net programme and transferring the records through the internet. Thus, we had learned and collected the information of recording and transferring the tax withheld and the process of recording according to the withholding tax certificate by using R-D net programme. Then we had planned the processes to do operation including support and a way to solve the problem. From the operation that we had done, we gained the knowledge of how to record the tax withheld and get more understanding about the processes which provide an advantage that can be applied with an occupation in the future and benefit others who are interested in it as well.

 

Keywords: Withholding tax, P.N.D. no.3 53, Record.


การบันทึกใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 53 ด้วยโปรแกรมRD-netยื่นอินเตอร์เน็ต Withholding  Tax P.N.D. no.3 53 Records

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2504
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code