ขั้นตอนการส่งออกสินค้าทางทะเล

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการส่งออกสินค้าทางทะเล
Marine product export procedure
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพรพรหม ลิ้มทองกุล
Mr. Pornprom Limtongkul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชลิศา  รัตรสาร
Dr. Chalisa Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

พรพรหม ลิ้มทองกุล. (2560). ขั้นตอนการส่งออกสินค้าทางทะเล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย การดำเนินงานภายในบริษัทมีการแบ่งออกเป็นหลายแผนกเพื่อการทำงานที่รวดเร็ว    การทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงระบบการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทรนเนอร์ของทางบริษัท สินค้าแต่ละประเภทที่ต้องใช้ตู้คอนเทรนเนอร์ต่างชนิดกันในกันขนส่ง และเรียนรู้ในส่วนของเอกสารและคำศัพท์เฉพาะทางการค้าต่างประเทศ เช่น Bill of Landing, Invoice, Booking List เป็นต้น

จึงสรุปความสำคัญของโครงงานได้ว่าการที่ผู้จัดทำได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในด้านการทำงานและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานลงมือทำรูปเล่มรายงานแก่มหาวิทยาลัย

 คำสำคัญ : ตู้คอนเทรนเนอร์, เอกสารต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ


Abstract

The Ha Public Company Limited is a company that produces and distributes jasmine rice, It’s karge internal operations are divided into several department for efficient work. The purpose of this project was to study the transportation system and the containers used at the company. Each type of product requires different types of containers to be transported together and about foreign trade document such as bill of landing, invoice, etc.

Therefore summarizing the importance of the project, the work done by organizer resulted in an understanding og internayional business operation and ability to apply the knowledge obtained to make a detailed report to the univerity.

Keywords:  Container, Foreign document, international transportation.


ขั้นตอนการส่งออกสินค้าทางทะเล | Marine product export procedure

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 917
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code