เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
Herbal Mosquito Repellent Candle
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว อภิสรา รสเย็น
Ms. Apisara  Rosyen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr. Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

อภิสรา รสเย็น. (2561). เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

จากการที่ได้ไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์ สปา ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2562 ทางผู้จัดทำได้ปฎิบัติหน้าที่ในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป  พบว่า พื้นที่ในการปฏิบัติงานมีแมลง เช่น ยุง เป็นจำนวนมากทำให้อาจมีการรบกวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งยุงเป็นพาหะนำโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง เป็นต้น รวมถึงผู้จัดทำได้เห็นถึงสรรพคุณของสมุนไพรที่สามารถ ไล่ยุงได้ เช่น ตะไคร้หอม ใบสะระแหน่ ใบโหระพา ซึ่งมีอยู่ในบริเวณโรงแรม ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นโครงงานเพื่อ ทำผลิตภัณฑ์เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง ที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ลดปัญหาจากการรบกวนของยุงในห้องอาหารสบันงาของบ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา  2.ลดต้นทุนของสถานประกอบการในการใช้สารเคมีโดยใช้สมุนไพรที่ปลูกภายในโรงแรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.เพื่อจัดทำเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงาน แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม และ แผนกจัดเลี้ยงประชุมสัมมนา ของ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จำนวน 30 คน  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ ด้านกลิ่นของเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย ¯X   = 4.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.24

คำสำคัญ: เทียนหอม, สมุนไพร, ยุง


Abstract

For cooperative education at Baan Amphawa Resort and Spa from January 7-April 29, 2019, the organizer worked in Food and Beverage Service department, responsible for a general service staff position and found there are a lot of bugs, such as mosquitoes, in the work area and was concerned it would disturb the customers who uses the services. Mosquitoes are a contagion of many diseases, such as Dengue fever, malaria, elephantiasis etc, and the organizer realized the properties of herbs for repelling mosquitos like Citronella, mint leaves, and basil leaves that grow in the hotel area The author wanted to make Herbal Mosquito Repellent Candles Project made of natural material and safety for use with the objective as following:1.Reduce the disturbance of mosquitoes in the Sa Ban Nag dining room at Baan Amphawa Resort and Spa; 2.Reduce the cost of chemicals used by switching to use the herb grown within the hotel for maximum benefit; 3.Making Herbal Mosquito Repellent Candles

From the data collected by using a satisfaction questionnaire of 30 staff in Food and Beverage Service department and banquet and conference department at Baan Amphawa Resort and Spa found that the respondents have the most satisfied level to the good smell of Herbal Mosquito Repellent Candles with the mean X = 4.97 and standard deviation (S.D.) = 0.24.

Keywords:  candle, herb, mosquitoes.


เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง / Herbal Mosquito Repellent Candle

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 30238
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print