สบู่เหลวล้างมือเปลือกมังคุดและคาโมมายล์

Last modified: October 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สบู่เหลวล้างมือเปลือกมังคุดและคาโมมายล์
Mangosteen Peel and Camomile Liquid Handwash
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว สิริพร คำสุข, นางสาว พรไพลิน  ศัตรูพ่าย, นางสาว ดวงพร   เตียวสวัสดิ์
Miss Siriporn  Kamsuk, Miss Pornphailin  Sattruphai, Miss Duangporn  Tiasawat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
Miss Pimpitcha  Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

สิริพร คำสุข, พรไพลิน  ศัตรูพ่าย และ ดวงพร  เตียวสวัสดิ์. (2562). สบู่เหลวล้างมือเปลือกมังคุดและคาโมมายล์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงาน สบู่เหลวล้างมือเปลือกมังคุดและคาโมมายล์(Mangosteen Peel and Camomile Liquid Handwash) จัดทำเพื่อลดต้นทุนในการซื้อสบู่ล้างมือและลดปริมาณขยะในแผนกครัวของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ ซึ่งในแต่ละวันได้มีการบริการอาหารละผลไม้เป็นประจำในทุกเช้าและได้นำเปลือกมังคุดไปทิ้งอย่างไร้ประโยชน์ ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าเปลือกมังคุดมีสรรพคุณมากมายหลากหลายและได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คณะผู้จัดทำได้นำเปลือกมังคุดมาทำเป็นส่วนผสมของสบู่เหลวและได้นำดอกคาโมมายล์มาผสมเพื่อให้กลิ่นหอมแถมยังลดการละคายเคืองผิวหนังอีกด้วย

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงการสบู่เหลวล้างมือเปลือกมังคุดเเละดอกคาโมมายล์ คณะผู้จัดทำได้ทำการสำรวจความคิดเห็น จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 41 ชุด โดยการรวบรวมแบบสอบถาม ผ่านช่องทางออนไลน์ ผลจากการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างรู้สึกถึงความนุ่มนวลของผิว หลังจากได้ทดลองใช้สบู่เหลวล้างมือเปลือกมังคุด และคาโมมายล์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.49 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73

คำสำคัญ: สบู่เหลว, ทำความสะอาด, เปลือกมังคุด, คาโมมายล์


Abstract

Mangosteen Peel and Camomile Liquid Handwash project has been created to reduce the cost of purchasing hand soap and reduce the amount of waste in the kitchen department of Shangri-La Hotel Bangkok. Food and fruit are served every morning and mangosteen peel were left over. The authors therefore realized that the mangosteen peel has many benefits. The authors use mangosteen peel to ingredient a liquid soap and use camomile flowers blended to add fragrance and reduce skin irritation.
To evaluate the results of the mangosteen Peel and camomile liquid handwash project. the authors, therefore, posted an online inquiry of 41 questionnaires. The results showed satisfaction of the sample at the highest level, giving a feeling of softness of the skin, not taut, an average of 4.49 and a scent of liquid soap, the average was 4.46

Keywords:  Liquid Soap, Cleanser, Mangosteen peel, Camomile.


สบู่เหลวล้างมือเปลือกมังคุดและคาโมมายล์ | Mangosteen Peel and Camomile Liquid Handwash

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2354
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print