การพัฒนาระบบการแชร์ไฟล์

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาระบบการแชร์ไฟล์
Implementation of File Sharing System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชลากร ปัญญาชนเจริญ
Mr. Chalakorn Panyachoncharoen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นลินรัตน์  วิศวกิตติ
Miss Nalinrat Witsawakitti
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ชลากร ปัญญาชนเจริญ. (2560). การพัฒนาระบบการแชร์ไฟล์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ระบบการแชร์ไฟล์แชร์เดิมของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศไทย จำกัด มหาชน ซึ่งใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดว์เซิร์ฟเวอร์ 2008 พบว่าไม่มีการกำหนดปริมาณของไฟล์ทำให้เกิดการสะสมของไฟล์ข้อมูลที่ไม่จำเป็นบนระบบ  ขาดการตรวจสอบทำให้ไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับไฟล์ นอกจากนี้การมอบหมายให้แผนกไอทีเป็นผู้จัดการสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์แทนเจ้าของไฟล์ อาจก่อให้เกิดการสูญหายของข้อมูลหรือการคัดลอกข้อมูลได้

จากข้อด้อยดังกล่าวจึงได้มีแนวคิดที่จะจัดทำระบบการแชร์ไฟล์ขึ้นใหม่ โดยใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์เซิร์ฟเวอร์ 2016  ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่าระบบที่จัดทำขึ้น สามารถรองรับการกำหนดให้เจ้าของไฟล์มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการไฟล์ของตนเอง เช่น การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การกำหนดปริมาณไฟล์และแจ้งเตือนเมื่อปริมาณไฟล์มีมากกว่าที่กำหนดไว้ และการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับไฟล์ได้

คำสำคัญ: การตรวจสอบไฟล์, การจัดการไฟล์, สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์


Abstract

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited creates a file sharing systems in Window Sever 2008. It cannot set the files quotas and file audit, in addition, to control file permission by the IT department other than the owner may cause data loss or data copy.

These disadvantages lead to implementation of a new file sharing system in Windows Server 2016. From the test results, it can support users to manage their files by themselves. It provides data access controls, defining the file size and alerting when the file size exceeds and tracking any changes made to the file.

Keywords: File Audit, File Management, File Permission.


การพัฒนาระบบการแชร์ไฟล์ | Implementation of File Sharing System   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 461
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print