การพัฒนาระบบเมล์เกตเวย์

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาระบบเมล์เกตเวย์
Implementation of Mail Gateway System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพีรพล สุขสมบูรณ์
Mr. Peerapol Suksomboon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นลินรัตน์  วิศวกิตติ
Miss Nalinrat Witsawakitti
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

พีรพล สุขสมบูรณ์. (2560). การพัฒนาระบบเมล์เกตเวย์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ระบบเมล์เกตเวย์ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ใช้เกตเวย์เพียงตัวเดียวในการคัดกรองอีเมล์จำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้มีอีเมล์จำนวนมากรอคอยอยู่ในคิว รวมถึงอาจก่อให้เกิดปัญหาจุดเดียวของความล้มเหลว โดยปัญหาจุดเดียวของความล้มเหลวจะเกิดขึ้นเมื่อมีอุปกรณ์ตัวใดในระบบเกิดขัดข้องก็จะส่งผลให้ระบบทั้งหมดไม่สามารถทำงานได้

เพื่อกำจัดข้อด้อยดังกล่าว จึงทำการพัฒนาระบบเมล์เกตเวย์โดยการเพิ่มเกตเวย์เป็น 2 ตัวและนำโหลดบาลานซ์มาใช้ในการกระจายงานไปยังเกตเวย์  จากการผลทดสอบระบบเมล์เกตเวย์ที่พัฒนาแสดงให้เห็นว่า โหลดบาลานซ์จะกระจายงานไปยังเกตเวย์แต่ละตัวจึงทำให้ความหนาแน่นในการคัดกรองอีเมล์ลดลง รวมถึงยังสามารถป้องกันปัญหาจุดเดียวของความล้มเหลวได้ เนื่องจากถ้าเกตเวย์ตัวใดตัวหนึ่งเกิดขัดข้อง เกตเวย์ตัวที่เหลือยังสามารถทำงานทดแทนได้

คำสำคัญ: เมล์เกตเวย์, จุดเดียวของความล้มเหลว, โหลดบาลานซ์


Abstract

The mail gateway system of Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited uses one gateway to filter many emails. It causes many emails to wait in the queue and single point of failure problem. The single point of failure occurs when a part of system fails which disables the entire system.

To eliminate this weakness, two gateways and a load balance was implemented in the developed mail gateway system. The test results showed that the load balance distributes the workload to each gateway therefore it reduces email density. Two gateways can prevent the single point of failure because if one goes down, the rest will work instead

Keywords:  Mail Gateway, Single Point of Failure, Load Balance.


การพัฒนาระบบเมล์เกตเวย์ | Implementation of Mail Gateway System

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 184
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print