สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์

Last modified: January 14, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์
Amazing Tourist Attractions Around Narai Hotel on Silom Road
ชื่อนักศึกษา:
Author:
ณัฐธยาน์ นพเก้า
Nattaya Nopphakao
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ขนิษฐา สังขรัตน์
Kanidtha Sungkarat
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
English Business Communication
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ณัฐธยาน์ นพเก้า. (2561). สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

เนื่องจากบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เป็นถนนธุรกิจสายหลัก และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มาก ทั้งนี้บุคลากรในองค์กร มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์ และแผนการเดินทางไม่เพียงพอที่จะแนะนำนักท่องเที่ยว ผู้จัดทำจึงสนใจที่จะจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรในองค์กร และนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการที่ได้ฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการลงข้อมูลในระบบ จัดทำเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการแปลเอกสาร ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และร้านอาหารบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์ ผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานเรื่อง “สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์“ ขึ้นเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลที่จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์ และแผนการเดินทาง โดยแบ่งโครงงานออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แผนการเดินทางที่ประหยัดเวลามากขึ้น ร้านอาหารชื่อดังย่านสีลม คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ คำถามภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ และวันเดย์ทริป ซึ่งจะสามารถช่วยให้บุคลากรในองค์กร และนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับทางบริษัทที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: สถานที่ท่องเที่ยว, แผนการเดินทาง, ร้านอาหาร, คำศัพท์, บทสนทนา, คำถาม


Abstract

Silom road is one of the main business roads in Bangkok and there are lots of amazing tourist attraction surrounded the area. However, there is not enough information about the tourist attractions or travel plans around Narai Hotel to recommend to the tourists. Therefore, the trainee of the cooperative education project and personnel of the Narai Hotel had an idea to set up this project to prepare more effective information to attract foreign tourists.

Due to the practice of data logging in the system, preparing documents that requires translation into English, finding amazing tourist attractions           and restaurants, the trainee has, therefore, set up “Amazing Tourist Attractions Around Narai Hotel on Silom Road” project. The objectives of this project were: 1) to facilitate the staff to be ready to provide the information to  foreign customers; 2) to save more time to commute from one place to another and lastly to study English vocabulary as well as the various sentence patterns used in travelling. The contents of this project were divided into 7 parts: 1) Amazing Tourist Attractions; 2) Time saving travel plan; 3) Famous restaurants in Silom; 4) Vocabulary used in various situations; 5) Conversation used in various situations; 6) Questions used in various situations; 7) lastly, One day trip around Silom. Hopefully, this project can be beneficial to the personnel and students who join the cooperative education project with the company. The author hopes that the new trainees can use the information provided in this project as a guide to work more efficiently.

Keywords:  Attractions, Travel plan, Restaurant, Vocabulary, Conversation, Question.


สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์
Amazing Tourist Attractions Around Narai Hotel on Silom Road

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 140
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code