การจัดการกับคำสั่งซื้อและเอกสารการขนส่งทางเรือ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

Last modified: April 7, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดการกับคำสั่งซื้อและเอกสารการขนส่งทางเรือ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด
Purchasing and Shipping Documentation: World Knitting Apparel  Co.,Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพรสิริ  สืบบูรพากุล
Miss Pornsiri  Suebbrapakul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ชลิศา  รัตรสาร
Dr. Chalisa  Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

พรสิริ  สืบบูรพากุล. (2560). การจัดการกับคำสั่งซื้อและเอกสารการขนส่งทางเรือ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าให้กับแบรนด์ดังๆมากมายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในรูปแบบของโรงงานผลิตและส่งออกเสื้อผ้า ไม่ว่าจะเป็น เสื้อยืดโปโล,เสื้อฟอร์มของพนักงาน,เสื้อผ้าเด็ก,เสื้อผ้าแฟชั่น และอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเอกสารสำหรับการส่งออกสินค้าเป็นอย่างมาก

จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาทำให้ผู้วิจัยได้ประสบการณ์การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งออก และได้เรียนรู้กระบวนการจัดการกับคำสั่งซื้อ รวมถึงกระบวนการจัดการคลังสินค้า เพื่อการส่งออกไปขายต่างประเทศ ซึ่งในการทำเอกสารเกี่ยวกับการส่งออกต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดและขั้นตอนการทำเอกสาร ผู้วิจัยจึงได้คิดที่จะแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลที่สำคัญๆในเอกสารโดยการอธิบายขั้นตอนในการส่งออกสินค้าและรายละเอียดต่าง ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับเอกสารการส่งออก  จากผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทำให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการออกปฏิบัติงาน และทำให้เข้าใจเอกสารขาออกมากยิ่งขึ้น และสามารถช่วยลดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในแผนกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายแพ็คกิ้ง และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งออก เพราะแต่ละฝ่ายจะมีข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องตรงกัน จึงทำให้การจัดการเอกสารส่งออกต่างๆ เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

คำสำคัญ : การจัดการกับคำสั่งซื้อ, การจัดการคลังสินค้า, กระบวนการ


Abstract

World Knitting Apparel Co., Ltd. manufactures and distributes clothing for many popular brands both locally and internationally. The company is well-known as a manufacturer and exporter of clothing such as T-shirts, polo shirts, uniforms, children’s clothing, fashion clothing, etc., so the company considerably focuses on export documents.

From the internship, we learned about export documentation and order management processes including warehouse management processes in order to export to foreign countries. To handle export documentation, the author needed to understand the description and procedure of documentation. The author studied to address and prevent errors regarding export documents. The operational results helped to fully understand and realize the importance of the practical subject, knowledge of export documents, and reduced human error of any department, such as production, sales and packaging, and others that were related to export documentation. These assist to maintain correct and identical data, which results in proper documentation.

Keywords: order management, warehouse management, process.


การจัดการกับคำสั่งซื้อและเอกสารการขนส่งทางเรือ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด | Purchasing and Shipping Documentation: World Knitting Apparel Co.,Ltd.  

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 270
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code