กล่องเอนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กล่องเอนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้
Multi Purpose Boxes Made of Reused Papers
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจุฑามณี  ศรีนวล
Ms. Jutamanee Srinuan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร  สอนกิจดี
Mr. Sunthorn Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

จุฑามณี  ศรีนวล. (2563). กล่องเอนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Srinuan J. (2020). Multi purpose boxes made of reused papers. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานกล่องใส่ของอเนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำคือ

1) เพื่อศึกษาการนํากระดาษมารีไซเคิล และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2)  เพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน 3)  เพื่อลดต้นทุนในการซื้อกล่องมาใส่อุปกรณ์เอนกประสงค์ต่างๆในสำนักงาน  จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแผนกการจัดการทรัพยากรบุคคล  ที่โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เป็นการทำงานที่ต้องใช้เอกสารเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่ามีเอกสารที่ไม่ได้ใช้งานและต้องทิ้งเป็นจำนวนมากทำให้ผู้จัดทำได้มีการคิดค้นโดยนำกระดาษต่างๆที่ไม่ได้ใช้มารีไซเคิลสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ โดยการนำมาทำเปเปอร์มาร์เช่ เป็นกล่องใส่ของต่างๆภายในสำนักงาน นอกจากนี้ผู้จัดทำยังได้มีการตกแต่งโดยใช้รูปแบบของการทำเดคูพาจให้มีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน และสามารถใช้งานได้จริง

ผลจากการทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกล่องเอนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้(Multi Purpose Boxes Made of Reused Papers) ในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานของโรงแรมดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล มีความพึงพอใจในด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ด้านความสามารถนำไปใช้ได้จริง ด้านความพึงพอใจการนำของเหลือใช้มาทำให้เกิดสิ่งใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความคิดสร้างสรรค์ความแข็งแรงทนทานและความสวยงามอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน  อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการซื้อกล่องมาใส่อุปกรณ์เอนกประสงค์ต่างๆในสำนักงาน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโครงานกล่องเอนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คำสำคัญ: รีไซเคิล, เปเปอร์มาเช่, เดคูพาจ


Abstract

The purpose of research were to; 1) To study the recycling  paper to use  for maximum benefits; 2) To increase the value of waste and reduce the amount of waste generated in the office; 3) To reduce the cost of buying boxes to put various multi-purpose equipment in the office. From the cooperative education internship in the Human Resources Management Department at the Athenee Hotel Bangkok, a Luxury Collection Hotel, it required management documentation. A lot of information the intern saw were documents not in use and should be discarded, causing the author to innovate by recycling unused paper to create useful items with paper mache to make a box for various items in the office. In addition, the author decorated the decoupage to be beautiful, strong, durable and to be used in practice.

The results of the questionnaire were conducted in a sample of 20 people and found that employees of the Athenee Hotel Bangkok were satisfied with the product’s style. The ability to be put into practice of using leftovers to create something new at the highest satisfaction level. Creativity, durability and beauty were at a high level and also increased the value of waste and reduced the amount of waste generated in the office. It also reduced the cost of buying boxes to store various multi-purpose equipment in the office. Therefore, it can be concluded that the overall satisfaction was at a high level, with an average of 4.15. The research results were in accordance with the objectives set.

Keywords:  Recycle,  Papermache, Decoupage.


กล่องเอนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้ | Multi Purpose Boxes Made of Reused Papers

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1462
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print