การใช้ระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าขาจร

Last modified: January 22, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การใช้ระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าขาจร
The Use of QR code to Increase Sales for Walk-In Guests
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ศรันภัทร สุดยอด
Mr. Sarunpat Sudyod
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
Miss Piyatida Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ศรันภัทร สุดยอด. (2563). การใช้ระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าขาจร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sudyod S. (2020). The use of QR code to increase sales for walk-in Guests. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

นักศึกษาสหกิจศึกษาทำงานที่แผนกต้อนรับของโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสนามบินดอนเมือง ที่ตั้งสนามบินมีลูกค้ามาใช้บริการจากแผนกต้อนรับเป็นจำนวนมาก จึงมีการสร้างโครงการขึ้นเพื่อใช้ระบบ QR code เพื่อส่งเสริมการขายที่เป็นลูกค้าขาจร โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อแสดงรหัส QR สามารถมีส่วนในการช่วยให้โรงแรมทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 2) เพื่อลดเวลาการทำงานของพนักงานโรงแรม 3) นำไปสู่ความคิดใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต

ผลการสำรวจการรับรู้การรับรู้ความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 40.00; อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี อายุ 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 และอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00

โดยได้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าเกี่ยวกับคิวอาร์โค้ดที่ผู้จัดทำขึ้น โดยมีพนักงานในโรงแรมเป็นจำนวน 10 คน และได้ทราบถึงผลว่าพนักงานโรงแรมมีความพึงพอใจมากในด้าน ความเหมาะสมของคิวอาร์โค้ดที่สร้างขึ้นเพื่อลดเวลาล่าช้าในการทำงาน และเป็นการสร้างสรรค์ที่มีความน่าสนใจสามารถนำไปต่อยอดหรือสร้างความสะดวกสบายต่อไปในอนาคตได้

คำสำคัญ: อมารี ดอนเมือง, สนามบิน, คิวอาร์โค้ด


Abstract

The cooperative education student worked at the front desk of Amari Don Mueang Airport Hotel, which is located in the area of Don Mueang Airport. The airport location has a large number of customers to use services from the front desk, so, a project was created to use a QR code system to promote sales that one-time customers. The objectives were: 1) To show the QR code can play a part in helping the hotel to be faster and more comfortable in the work; 2) To reduce the work time of the hotel staff; 3) lead to further new ideas in the future.

The results of the survey of perception of perceived satisfaction found that most respondents were female, representing 40.00%; were in the age range of 18-24 years, aged 25-35 years, representing 50.00% and aged 36-45 years, representing 10.00%

The satisfaction questionnaire was conducted by the staff at the front desk regarding the QR code prepared. There are 10 employees in the hotel and know the result that the hotel staff are very satisfied in terms of Optimization of QR codes created to reduce lag time. And it is an interesting creation that can be used to build on or create convenience in the future.

Keywords:  Amari Don Muang, airport, QR code.


การใช้ระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าขาจร | The Use of QR code to Increase Sales for Walk-In Guests

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 184
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print