อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
The influence of internet on tourist buying decision toward Thailand’s Destination
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนุชจรี  ศรีธรรม
Ms. Nucharee Sritham
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร  สอนกิจดี
Mr. Suntorn  Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

นุชจรี  ศรีธรรม. (2560). อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ผู้จัดทำได้จัดทำโครงงานเรื่อง “อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการค้นหา/ติดตามข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาหรือติดตามข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ผู้จัดทำได้เก็บข้อมูล โดยใช้การแจกแบบสอบถาม จำนวน 150ชุด จากการสุ่มและใช้คำถามคัดกรอง โดยพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการค้นหาติดตามข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในระดับมากที่สุดโดยประเด็นที่ค้นหามากที่สุดคือ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  ร้านอาหารแนะนำ/เมนูแนะนำ ราคาที่พักที่มีความเหมาะสม การคมนาคมที่สะดวกสามารถเข้าถึงสถานที่ได้และความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไป ทั้งนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือปัจจัยด้านความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล การได้ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เกิดความมั่นใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ได้แนวทางในการวางแผนการท่องเที่ยวได้

คำสำคัญ: อิทธิพล, สื่อสังคมออนไลน์, การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว


Abstract

The report is entitled “The influence of Internet on Tourist Buying Decision Toward Thailand’s Destinations”. It studies the search and tracking of tourist information in Thailand through social media and factors influencing the use of the Internet to search or track tourist information in Thailand.  To collect the data, the researcher decided to distribute questionnaire to 150 respondents by using random sampling method.

The result showed that the respondents had the highest frequency of searching and tracking tourist information in Thailand, recommended restaurant and menu, the price being reasonable for accommodation, convenient transportation, and value for money paid respectively. It’s a convenient and fast way to find information, get to know interesting tourist information, and make a plan for tourism.

Keywords:  The influence,  internet on tourist, Thailand’s Destinations.


อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย | The influence of internet on tourist buying decision toward Thailand’s Destination

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 434
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print