แม่เหล็กที่เปิดขวดจากกระดาษ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แม่เหล็กที่เปิดขวดจากกระดาษ
Bottle Opener Magnet from Paper
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวดลชา แก่นนาคำ
Miss Donlacha Kannakaum
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ยุวริน ศรีปาน
Miss Yuvarin Sripan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

ดลชา แก่นนาคำ. (2563). แม่เหล็กที่เปิดขวดจากกระดาษ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง แม่เหล็กที่เปิดขวดจากกระดาษ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและลดปัญหากระดาษเหลือใช้ภายในบริษัท เนื่องจากบริษัททัวร์ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้มีรายรับน้อยลงแต่รายจ่ายคงที่ ผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะนำกระดาษเหลือใช้มาทำเป็น ชิ้นงานแม่เหล็กที่เปิดขวดจากกระดาษ เป็นของสมนาคุณแก่ลูกค้า

จากการสัมภาษณ์พนักงานบริษัท เยาวราชทัวร์ จำกัด พบว่าด้านคุณภาพของชิ้นงานมีการเคลือบผิวกันน้ำได้ ด้านความคิดสร้างสรรค์พบว่าเป็นความคิดที่ดีเนื่องจากสามารถนำกระดาษที่เหลือใช้มาทำเป็นชิ้นงานใหม่และสามารถใช้งานได้จริง ด้านความยากง่าย ในการแปรรูปกระดาษพบว่ามีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน  และสามารถหาอุปกรณ์ทำเองได้ง่ายๆ ด้านการแปรรูปกระดาษทำให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง พบว่าช่วยลดปัญหาขยะกระดาษในบริษัทและเพิ่มมูลค่าให้กระดาษที่เหลือใช้ ด้านความประณีตและความสวยงาม พบว่าชิ้นงานมีความสวยงามและมีความแข็งแรง ชิ้นงานเก็บรายละเอียดได้ดี มีตราบริษัทที่ชัดเจน

คำสำคัญ: ที่เปิดขวด, กระดาษ


Abstract

The project “Bottle Opener Magnet from Paper” was prepared with the objective to reduce miscellaneous expenses and reduce the problem of waste paper within the company. Tour companies have been affected by the COVID-19 epidemic, resulting in less income, but fixed network. The authors were interested in bringing the paper to make a bottle opener magnet as a reward for customers.

From an interview with Jawaraj Tour staff, it was found that the quality of the workpiece had a waterproof coating. For creativity it was good idea because the leftover paper can be transformed into a new and functional piece. The process is not complicated and it was easy to find equipment. Recycling the paper processing side made it useful again, reduced waste within the company, and added value to the remaining paper. Refinement and beauty found that the workpiece was beautiful and tough with well finished details, as well as a clear company brand.

Keywords:  Opener Magnet, paper.


แม่เหล็กที่เปิดขวดจากกระดาษ | Bottle Opener Magnet from Paper

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 171
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code