เซ็ตอาหารเพื่อสุขภาพ (ยำส้มโอสมุนไพรและขนมชั้นขิง)

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เซ็ตอาหารเพื่อสุขภาพ (ยำส้มโอสมุนไพรและขนมชั้นขิง)
Healthy Set (Spicy Pomelo Salad & Ginger Layered Dessert)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุวนันท์  หนูทอง, นางสาวอรอนงค์  พงษ์ไทย
Ms. Suwanun Nuthong, Ms. Onanong Phongthai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ สุนทร  สอนกิจดี
Mr. Sunthorn  Sornkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/citation

สุวนันท์  หนูทอง และ อรอนงค์  พงษ์ไทย. (2563). เซ็ตอาหารเพื่อสุขภาพ (ยำส้มโอสมุนไพรและขนมชั้นขิง). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Nuthong S., Phongthai O. (2020). Healthy set (Spicy pomelo salad & Ginger layered dessert). (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเรื่องเซ็ตอาหารเพื่อสุขภาพ (ยำส้มโอสมุนไพร และ ขนมชั้นขิง) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำเมนูยำส้มโอสมุนไพรและขนมชั้นขิง เพื่อนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในครัวมาผลิตเป็นเมนูใหม่ให้กับทางโรงแรม เพื่อศึกษาการยอมรับ/ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอยางที่มีต่อเซ็ตเมนู “ยำส้มโอสมุนไพร และ ขนมชั้นขิง” จากนั้นได้ทำการประเมินความพึงพอใจจากบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในตลาดบางแค จำนวน 30 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.30 มีอายุมากกว่า 46 ปีขึ้นไป มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 26.70 ประกอบอาชีพพ่อค้า-แม่ค้ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 56.70 ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่าเมนูยำส้มโอสมุนไพรและขนมชั้นขิง มีระดับความพึงพอใจด้านรสชาติโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านความคิดสร้างสรรค์ของอาหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านโภชนาการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านการตกแต่งจานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านรูปลักษณ์ของอาหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านสัดส่วนในการเสิร์ฟมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านสีสันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านเนื้อสัมผัสมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมาก และด้านกลิ่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมของเซ็ตอาหารเพื่อสุขภาพ อยู่ในระดับชอบมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.43

คำสำคัญ: เซ็ตอาหาร, อาหารเพื่อสุขภาพ, ยำส้มโอสมุนไพร, ขนมชั้นขิง


Abstract

The objectives of this study were; 1.) To study the making of Herbal Grapefruit Salad & Ginger Layer Cake; 2.) To bring raw materials in the kitchen to produce a new menu item for the hotel; 3.) To study the acceptance/satisfaction of the sample with the set menu item “Spicy Pomelo Salad & Ginger Candy.”  A satisfaction assessment of 30 people living in Bang Khae Market found that most of the respondents were female, accounted for 53.30%; aged over 46 years, the most, accounting for 26.70%; working as a merchant – the most, accounting for 56.70%. Results from the satisfaction questionnaire found that the herb pomelo salad & ginger layer dessert had a level of taste satisfaction with an average of 4.64 at the highest level; food creativity with an average of 4.54 being the highest level; nutrition with an average of 4.51 at the highest level;  decoration of the plate with an average of 4.45 at a high level;  appearance of the food with an average of 4.41 at a high level; serving proportion with an average of 4.38 at a high level; color with an average of 4.32 at a high level;  texture with an average of 4.32 at a high level; and on the odor aspect, the mean was 4.32 at a high level. Respondents were overall satisfied with the healthy meal set. at the level of liking with a total mean of 4.43.

Keywords:  Food Set, Healthy Food, Spicy Pomelo Salad, Ginger Layered Dessert.


เซ็ตอาหารเพื่อสุขภาพ (ยำส้มโอสมุนไพรและขนมชั้นขิง) | Healthy Set (Spicy Pomelo Salad & Ginger Layered Dessert)

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 90
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print