เปิดเส้นทางใหม่ ทริปสมุทรปราการ บ้านบางน้ำผึ้ง เรียนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมสเตย์

Last modified: November 11, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เปิดเส้นทางใหม่ ทริปสมุทรปราการ บ้านบางน้ำผึ้ง เรียนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมสเตย์
New Route to Samutprakarn at Baan Bang Namphung and Experience the Homestay Lifestyle
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว นริศรา แสงใส, นางสาว กฤติยา จันทรหนู
Miss Naritsara Sangsai, Miss Krittiya Chantronnoo
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน
Miss Panjama Pemayodhin
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

กฤติยา จันทรหนู และ นริศรา แสงใส. (2560). เปิดเส้นทางใหม่ ทริปสมุทรปราการ บ้านบางน้ำผึ้ง เรียนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมสเตย์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการปฏิบัติงานที่ บริษัท เวิลด์ สปิริตออน ทัวร์ พบว่าทางบริษัทยังไม่มีการจัดโปรแกรมทัวร์แบบโฮมสเตย์ ประกอบกับในปัจจุบันนโยบายการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  คณะผู้จัดทำจึงเห็นว่าทางบริษัทควรมีโปรแกรมท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ จึงได้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางไม่มากนัก  จึงเกิดโครงงานเรื่อง “เปิดเส้นทางใหม่  ทริปสมุทรปราการ บ้านบางน้ำผึ้ง เรียนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมสเตย์” ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้และสัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น และเป็นการเพิ่มรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ให้บริษัท ซึ่งจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง  จุดเด่นของโปรแกรมท่องเที่ยวใหม่นี้ คือ เน้นการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เข้าพักแบบโฮมสเตย์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในท้องถิ่น รวมทั้งร่วมกิจกรรมตามวิถีชีวิตของชาวบ้านตามวิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง เช่น การทำสินค้า OTOP การผลิตของใช้ในครัวเรือน การนวดแผนไทยโดยใช้สมุนไพรการปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

คำสำคัญ: โฮมสเตย์, บ้านบางน้ำผึ้ง, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, โปรแกรมทัวร์


Abstract

During an internship at the World Spirit On Tour Company, we found that the company does not have a homestay category in their products. The team thought that the company should offer a homestay category and chose holiday destinations in Samutprakarn province. Samutprakarn is close to Bangkok and does not take long to travel to.

We then came up with a project called “New Route to Samutprakarn at Baan Bang Namphung and Experience the Homestay Lifestyle”, it was aimed so the tourists could learn and experience the local lifestyle and add a new category to the tour company, which will increase a way of earning for the company. The highlight of this new category is to visit local sights, and to stay in a homestay style accommodation to learn about the local lifestyle. This includes local activities, for example, how OTOP products are produced, how the household items are made, the herbal Thai massage, and learn about the mangrove forest plantation to preserve the environment.

Keywords:  homestay, Baan Bang Namphung, ecological travels, tour program.


เปิดเส้นทางใหม่ ทริปสมุทรปราการ บ้านบางน้ำผึ้ง เรียนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมสเตย์ | New Route to Samutprakarn at Baan Bang Namphung and Experience the Homestay Lifestyle

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 88
Previous: สำนักงานสีเขียวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จำกัด
Next: การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal