การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal
Public Relations for New Normal Tourism
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกำพล นรสิงห์, นายรวี วรรณศิริกมล, นางสาวอัจฉราพร ยาลือ
Mr. Kumpon  Norasing, Mr. Ravi  Wannasirikamol, Miss. Ajcharaporn  Yalue
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.กฤป จุระกะนิตย์
Krip  Jurakanit Ph.D.
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

กำพล นรสิงห์, รวี วรรณศิริกมล และ อัจฉราพร ยาลือ. (2562). การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงาน “การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal” มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและให้ความรู้เรื่อง New Normal ผ่านแผ่นป้ายไวนิล แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในตลาดน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร 8 แห่งได้แก่ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตลาดน้ำวัดดอนหวาย ตลาดน้ำคลองสนามไชย ตลาดน้ำวัดสะพาน ตลาดน้ำลำพญา ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตลาดน้ำคลองบางหลวง พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 100 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 52 อายุ 21-25 ปีร้อยละ 72 สถานภาพโสดร้อยละ 83 โดยมีระดับความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal ผ่านแผ่นป้ายไวนิลโดยรวมอยู่ในระดับมากโดย มีค่าเฉลี่ย 4.14

จากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal ผ่านแผ่นป้ายไวนิล จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวแบบ New Normal ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้ใหม่ถึงวิธีการป้องกันและการลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา

คำสำคัญ: การประชาสัมพันธ์, New Normal, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, โคโรนาไวรัส


Abstract

The objective of the project, Public Relations for New Normal Tourism, is to inform tourists and general people who visit the Floating Market in Bangkok about the protocol to prevent the spread of coronavirus disease and the New Normal in order to live safely. Floating Market in Bangkok including the following list Taling Chan, Khlong Lat Mayom, Don Wai, Khlong Sanahm Chai, Wat Saphan, Lam Phaya, Bang Nam Pheung, and Khlong Bang Luang.

According to the information, there are responses from tourists and people, such as one hundred respondents. Out of 100 respondents, there will be mostly 52 females and 48 males. Moreover, there is also satisfaction levels toward the media of public relation for New Normal tourism, provided in vinyl banners with the average result of 4.14 as the most chosen levels.
The vinyl banners for publishing New Normal tourism leads to creating a positive image toward the Tourism Authority of Thailand, promoting New Normal tourism to tourists and general people, and being informed about the new protocol of preventing the spread of coronavirus disease.

Keywords:  Public Relations, New Normal, Tourism Authority of Thailand, Coronavirus.


การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal | Public Relations for New Normal Tourism

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1324
Previous: เปิดเส้นทางใหม่ ทริปสมุทรปราการ บ้านบางน้ำผึ้ง เรียนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมสเตย์
Next: สบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบแห้งพกพาสะดวกป้องกันไวรัสโคโรนา
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code