เปิดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เปิดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร
The New Route of Agritourism in the Local Community for Senior Citizens
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณิชกมล อินทรสุวรรณ
Ms. Nitchakamon  Intarasuwan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ยุวริน ศรีปาน
Miss Yuvarin  Sripan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

ณิชกมล อินทรสุวรรณ. (2562). เปิดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการออกแบบรายการนำเที่ยว “เปิดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร” และเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจต่อรายการนำเที่ยว “เปิดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร” ของผู้สูงวัย เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ต่อการที่จะนำรายการนำเที่ยวไปใช้จริง โดยการจัดทำรายการนำเที่ยวแล้วนำไปสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านคุณค่าต่อชุมชน และด้านคุณค่าต่อนักท่องเที่ยว

จากการจัดทำรายการนำเที่ยวและนำไปสอบถามความพึงพอใจ ทำให้ได้ผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายหรือผู้สูงวัยชาวไทยจำนวน 25 คน ซึ่งสามารถแสดงผลได้ ดังนี้ ความพึงพอใจทั้ง 4 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90  ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ด้านคุณค่าต่อชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และด้านคุณค่าต่อนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24

คำสำคัญ: รายการนำเที่ยว, ท่องเที่ยวชุมชนเกษตร, ผู้สูงวัย 


Abstract

The purpose of this research was to study about the ability toward designing in itinerary which named “The New Route of Agritourism in the Local Community forSenior Citizens.” Also, the satisfaction of elders toward the itinerary named “The New Route of Agritourism in the Local Community forSenior Citizens” was conducted.

In order to research the possibility for adapting the agritourism program into the reality, an agritourism program was produced and evaluated for satisfaction bya target group. The evaluation was divided into  According to the production of agritourism program and the satisfaction survey, the responses were collected from 25 Thai elderly. The overall satisfaction to ward 4 fields was rated at ahigh level. The average of products was at 3.90%; the average of price was at 3.68%; the average of community was at 4.23%; and the average of tourist values was at 4.24%.

Keywords:  Itinerary, Tourism of the agricultural community, Senior Citizens.


เปิดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร | The New Route of Agritourism in the Local Community for Senior Citizens

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 85
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code