สำนักงานสีเขียวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จำกัด

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สำนักงานสีเขียวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จำกัด
Green office of Grand Marin Travel Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ศานันทินี งามสีทา, นางสาว อิสรีย์ ยิ่งทวีกิจ
Miss Sanuntinee Ngamseeta, Miss Issaree Yingthaweekij
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร จิรมหาโภคา
Miss Pattaraporn Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

ศานันทินี งามสีทา และ อิสรีย์ ยิ่งทวีกิจ. (2563). สำนักงานสีเขียวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสำนักงานสีเขียวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำคือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดสำนักงานสีเขียวจากโครงการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ 2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในสำนักงานจากการใช้พลังงานและทรัพยากรของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จำกัด 3) เพื่อให้สำนักงานของบริษัทแกรนด์มารินทราเวลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทำให้แผนงานที่วางมาตลอดทั้งปีจะต้องล้มลง เพราะถูกลูกค้ายกเลิกเกือบทุกทริป จึงต้องหาวิธีปรับตัวเพื่อประคับประคองบริษัทและพนักงานร่วม 10 ชีวิตให้อยู่รอดต่อไปได้ โดยที่ทางบริษัทฯไม่ได้มีการปลดพนักงานออก หรือลดเงินเดือนแต่อย่างใด ทุกคนยังคงทำงานตามปกติ จึงทำให้คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นโอกาสที่จะลดต้นทุนบริษัทจากการใช้พลังงานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆในบริษัท และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการสำนักงานสีเขียวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จำกัด

ผลจากการศึกษาพบว่าการจัดทำสำนักงานสีเขียวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จำกัด สามารถลดค่าใช้จ่ายในสำนักงาน จากการใช้พลังงานไฟฟ้า จากเดือนตุลาคมที่เริ่มใช้  แนวคิด สำนักงานสีเขียว ในเดือนพฤศจิกายน สามารถลดค่าใช้จ่ายในสำนักงานจากการใช้พลังงานไฟฟ้า คิดเป็น 8% ซึ่งทำให้สำนักงานมีค่าใช้จ่ายลดลงใน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คำสำคัญ: สำนักงานสีเขียว, บริษัทแกรนด์มารินทราเวล


Abstract

The project, “Green office of Grand Marin Travel Company Limited” had the purposes: 1. To study the concept of green office from the phototype structure of elder success; 2. To reduce office expenses from the use of energy resource of Grand Marin Travel Company Limited; 3. To make the office of Grand Marin Travel more environmentally friendly.

Company Plans needed to be collapsed because most trips were canceled by customers, who had been affected by Corona Virus (COVID-19). The company has to find a way to adapt to sustain 10 co-workers to survive. The company has not laid off employees or reduced their salary in any way, everyone still works normally. The organizers saw an opportunity to reduce company costs from the use of electricity or other equipment in the company and promote a better quality of life of employees. The organizers have prepared the project “Green Office of Grand Marin Travel Company Limited.”

The results of the study showed that the green office of the Grand Marin Travel Limited can reduce office expenses from the use of electricity. The green office concept started in October. In November, office expenses from electric power fell 8 %. Which resulted in lower office expenses as planned.

Keywords:  Green office, Grand Marin Travel Company.


สำนักงานสีเขียวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จำกัด | Green office of Grand Marin Travel Company Limited

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 483
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code