การพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ

Last modified: July 1, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ
Development of Software Testing Programs to Analyze the Statistical  Process Control in Production Process
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววิลาวัลย์ เชื้อนิจ
Miss.Wilawan Chueanit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นลินรัตน์  วิศวกิตติ
Miss  Nalinrat Witsawakitti
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง/citation

วิลาวัลย์ เชื้อนิจ. (2563). การพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การทดสอบผลิตภัณฑ์ในแต่ละวันของบริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ การทดสอบเครื่องทดสอบ โดยบันทึกผลการทดสอบในรูปแบบของไฟล์เอกซ์เซล และการทดสอบผลิตภัณฑ์บนเครื่องทดสอบโดยบันทึกผลการทดสอบในรูปแบบของไฟล์ข้อความ แต่เนื่องจากการทดสอบทั้ง 2 ส่วน ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลผลของการทดสอบในลักษณะของฐานข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันได้ จึงทำให้ยากต่อนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติของกระบวนการผลิตเพื่อใช้ควบคุมเครื่องทดสอบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามาตรฐาน

ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์การควบคุบกระบวนการผลิตเชิงสถิติด้วยภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ต  โดยโปรแกรมจะสร้างไฟล์เอกซ์เอ็มแอลจากผลการทดสอบเครื่องทดสอบและการทดสอบผลิตภัณฑ์บนเครื่องทดสอบ เพื่อนำไปจัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการผลิต  ซึ่งจากผลการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาพบว่า สามารถนำผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ในแต่ละวันของบริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จากระบบฐานข้อมูลของบริษัท มาแสดงผลในลักษณะของกราฟสำหรับใช้ในการวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติได้

คำสำคัญ: การทดสอบซอฟต์แวร์, การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ, กระบวนการผลิต


Abstract

The daily product testing of Lumentum International (Thailand) Co., Ltd. consisted of 2 parts testing machine test with the test results saved in Excel file format, and product testing on the testing machine by saved the test results in a text file. Because of the two parts of the testing, neither results of the tests were stored in a compatible database. This made it difficult to use the data to analyze the statistical process control of the manufacturing process in order to control the testing machine and product testing to meet the standard quality.

Therefore, the idea was to development a software testing program to analyze the statistical process control with Visual Basic.Net language. The program will generate an XML file from the test machine test results and the product test on the tester, to be stored as data in a database for use in the analysis of the production process. The test results of the developed program found that the results of daily product testing of Lumentum International (Thailand) Co., Ltd. can be obtained from the company’s database, and to showed the results in a graph for use in the analysis of the statistical process control.

Keywords: software testing, statistical process control, manufacturing process


การพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ|Development of Software Testing Programs to Analyze the Statistical  Process Control in Production Process

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 290
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print