การบริการจองคิวแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชัน

Last modified: August 17, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบริการจองคิวแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชัน
One Stop Service for Booking via Application
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว รินรดา เดือนดารา
Ms. Rinrada Dueandara
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr. Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง/citation

รินรดา เดือนดารา. (2563). การบริการจองคิวแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชัน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษานี้เน้นการพัฒนาการให้บริการของใบแก้วคลินิก ซึ่งเป็นคลินิกเสริมความงาม โดยการบริการที่สะดวกรวดเร็วต้องมีระบบการให้บริการที่เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และสนองต่อความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ จากการศึกษาพบว่าใบแก้วคลินิกมีปัญหาในการให้บริการ ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาระบบการจองคิว การนัดหมาย การค้นหาประวัติก่อนพบแพทย์ เป็นการบริการจองคิวแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชัน ผลการตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจ จากกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้การบริการจองคิวแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชัน จำนวน 20 คน พบว่าความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการต่อแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมากโดยมีที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 โดยผู้ใช้บริการพึงพอใจด้านแอปพลิเคชันมีการบริการที่ครบวงจรมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ปัจจัยที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจรองลงมาคือ การใช้งานของแอปพลิเคชันสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.85 ผู้ใช้พึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าถึงและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อนำมาใช้งานน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.40  ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการบริการจองคิวแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชัน มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ: การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว, แอปพลิเคชัน, ใบแก้วคลินิก


Abstract

This study focused on the service development of Baikaew Clinic, an aesthetic and anti-aging center. Generally, service should be quick and convenient, and acquire systematic procedures to meet the needs of customers. Baikaew Clinic had encountered problems with the service provided to the customers. Therefore, the purpose of this study was to create an application for one stop service to enhancing the process of queuing, making appointments and searching for customer data. The survey result of 20 applicants from users found overall that the users were highly satisfied with the application, with a mean of 3.80. The users were mostly satisfied with one stop service of the application, with a mean of 3.90. Secondly, they were satisfied with the convenience of the application, with a mean of 3.85. They were least satisfied with the accessibility and downloadable of the application, with a mean of 3.40. Therefore, this study, one stop service for booking via application was effective, met the needs of the customers, and could rightly solve the problems of Baikaew Clinic.

Keywords:  One stop service, Application, Baikaew Clinic.


การบริการจองคิวแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชัน|One Stop Service for Booking via Application

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 364
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print