คุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน

Last modified: July 29, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน
Desired Characteristics of Ground Staff
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว  ชุติมา  นิลไธสง, นางสาว  วรรณวิศา   เหมพลชม
Ms. Chutima Nilthaisong, Ms. Wanwisa Hemphonchom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr. Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

ชุติมา นิลไธสง และ วรรณวิศา เหมพลชม. (2560). คุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน สามารถนำผลการศึกษามาพัฒนาบุคลากร และบุคคลที่ต้องการประกอบอาชีพพนักงานบริการภาคพื้นต่อไป โครงงานนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน 400 คน และใช้การเก็บข้อมูลการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยกลุ่มตัวอย่าง อายุระหว่าง 20-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 10 ปี ปัจจัยที่เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานบริการภาคพื้นสายการบินด้านคุณธรรมที่สำคัญมากที่สุด คือจิตสำนึกรับผิดชอบและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ ปัจจัยที่เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานบริการภาคพื้นสายการบินด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการทำงานมากที่สุด คือคุณวุฒิตรงตามตำแหน่ง ปัจจัยที่เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานบริการภาคพื้นสายการบินด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการทำงาน ที่สำคัญมากที่สุด คือ อดทน มุ่งมั่น

คำสำคัญ: สายการบิน, คุณลักษณะพึงประสงค์, งานบริการภาคพื้นสายการบิน


Abstract

This cooperative project was to study about desired characteristics of ground staff. Present ground staff and people who want to apply for the position of ground staff can use information derived from this research. A questionnaire was used for data collection of 400 ground staff was the respondents purposive sampling was used.

The result showed that most of the respondents were women and aged between 20-40 years old. They mostly hold bachelor degrees and acquired experience of ground staff for less than 10 years. The most vital factor in relation to morals and ethics that related to desired characteristics of ground staff was responsibility and awareness of professional conduct. The most important factor in relation to knowledge and skill that related to desired characteristics of ground staff was qualifications match the position of ground customer service. Lastly, the core factor in relation to personal attributes that related to desired characteristics of ground staff was patience.

Keywords:  Airlines, characteristics, ground staff.


คุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน | Desired Characteristics of Ground Staff

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 178
Previous: โครงการ Porto Chino CSR Trip
Next: การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกให้กับบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด