สครับสมุนไพรขัดผิวจากกากแครอท

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สครับสมุนไพรขัดผิวจากกากแครอท
Herbel Scrub From Carrot Scraps
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสาลิกา  นาพงษ์, นางสาวกนกประภา  สมนึก
Ms. Salika Napong, Ms. Kanokprapha Somnuk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.กฤป จุระกะนิตย์
Krip Jurakanit Ph.D.
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

สาลิกา  นาพงษ์ และ กนกประภา สมนึก. (2562). สครับสมุนไพรขัดผิวจากกากแครอท. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรมแบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott The Surawongse) เป็นโรงแรมแห่งแรกในเครือแมริออทที่เปิดให้บริการทั้งห้องพักและอพาร์ทเม้นท์ ออกแบบห้องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจการประชุมสัมมนา (MICE) และการบริการห้องอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์ที่มีอาหารหลากหลายของห้องอาหารพระยา คิทเช่น ส่งผลให้ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจมาใช้บริการรับประทานอาหารที่โรงแรมเป็นจำนวนมาก น้ำแครอทเป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของอาหารมื้อเช้า ซึ่งในการคั้นน้ำแครอทแต่ละครั้งย่อมทำให้เกิดกากแครอทส่วนใหญ่จะถูกนำไปทิ้ง

ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกากแครอท จึงนำมาจัดทำเป็นโครงงาน  “สครับสมุนไพรขัดผิวจากกากแครอท” (HERBAL SCRUB FROM CARROT SCRAPS) เพื่อให้โรงแรมสามารถนำผลิตภัณฑ์จากกากแครอทไปประยุกต์ใช้ภายในโรงแรมได้

คำสำคัญ: สครับ, สมุนไพร, กากแครอท


Abstract

Bangkok Marriott Hotel The Surawongse is the first Marriot hotel chain that offers both hotels and apartments, in which rooms were designed in accordance to Meetings, Incentive Travel, Convention, Exhibition (MICE) and a buffet style restaurant that offers a variety of food in Phraya Kitchen, gaining interests from both Thai and foreign customers. Carrot Juice is the most popular drink to have for breakfast, In the process of making carrot juice, there are many carrot scraps to be discarded. The authors saw the importance of the disguaded carrot scraps, therefore, organized the project “Herbal Scrub from Carrot Scraps” to reuse them within the hotel.

Keywords: Scrub, Herbal, Carrot Scraps.


สครับสมุนไพรขัดผิวจากกากแครอท | Herbel Scrub From Carrot Scraps

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 5715
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print