คัสตาร์ดชาเขียวจากขอบขนมปัง

Last modified: November 23, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คัสตาร์ดชาเขียวจากขอบขนมปัง
Custard Green Tea from Bread Crusts
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนพัฒน์ วิริยะกุล, นายเปรียว จันนา
Mr. Thanapart  Viriyakul, Mr. Preaw  Channa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
Miss Pimpitcha  Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ธนพัฒน์ วิริยะกุล และ เปรียว จันนา. (2563). คัสตาร์ดชาเขียวจากขอบขนมปัง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Viriyakul T., Channa P. (2020). Custard green tea from bread crusts. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง คัสตาร์ดชาเขียวจากขอบขนมปัง (Custard Green Tea from Bread Crusts) จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำคัสตาร์ดชาเขียวจากขอบขนมปัง โดยนำขอบขนมปังที่เหลือใช้ และวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยการทำเมนูใหม่ขึ้นมา เพื่อช่วยลดปัญหาของเหลือทิ้งภายในแผนกครัวของ “โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท ” อาทิเช่น ขอบขนมปัง ไข่ไก่ เป็นต้น จากการที่คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและค้นคว้าที่จะเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบที่เหลือใช้ และสามารถนำเสนอเมนูทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มทางเลือกที่นิยมทานอาหารเพื่อสุขภาพ ทั้งยังสร้างรายได้และช่วยลดปัญหาในการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้ให้กับโรงแรม

หลังจากที่ได้ทำการทดลองทำคัสตาร์ดชาเขียวจากขอบขนมปังขึ้นมา คณะผู้จัดทำได้ทำการสำรวจความคิดเห็นด้วยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานในแผนกครัวต่างๆ ภายในโรงแรม เช่น พนักงานครัวเย็น พนักงานครัวร้อน พนักงานครัวไทย พนักงานครัวเบเกอรี่ จำนวน 40 ชุด จากการวิเคราะห์ผลสำรวจความคิดเห็นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ ผลิตภัณฑ์ คัสตาร์ดชาเขียวจากขอบขนมปัง โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นความพึงพอใจในระดับมาก ( X̅ = 4.02 , S.D. = 0.66 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อันดับที่ 1 และ 2 กลุ่มคือด้าน สีสันและความน่ารับประทานโดยรวม ( X̅ = 4.13 , S.D. = 0.65 )

คำสำคัญ: คัสตาร์ด, ชาเขียว, ขอบขนมปัง


Abstract

The purposes of this research were to; (1) study of making the green tea custard from bread crusts, by using the leftover bread crusts and food waste to create a new product in the order to gain more profit with the same amount of resources; (2) to reduce all kinds of food waste in hotel kitchen at Anantara Riverside Bangkok Resort, for instance, bread crust and eggs; (3) to increase market share from the health and wellness segment and niche by offering the new menu which is from turning food waste into a new food product.

After the experimental research of making the green tea custard from bread crusts. an online satisfaction survey was used by this study. the sample group of kitchen employees from manydepartments such as cold kitchen, hot-foods section, Thai food station and Bakery and Confectionery section were 40 respondents. The study revealed that the overall satisfaction with the green tea product was at an average of highly satisfied ( X̅ = 4.02 , S.D. = 0.66 ); when considered in each aspect, to begin with the highest level of satisfaction, it was found that thecolor and overall ( X̅ = 4.13 , S.D. = 0.65 ); next, the texture part with the average score ( X̅ = 3.98 , S.D. = 0.73 ); then taste and smell with the same average score ( X̅ = 3.93 , S.D. = 0.62 ); taste ( X̅ = 3.93 , S.D. = 0.66 ); respectively.

Keywords:  Custard, Green Tea, Bread Crusts.


คัสตาร์ดชาเขียวจากขอบขนมปัง | Custard Green Tea from Bread Crusts

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 82
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print