สวนถาดกับเกลืออโรมากลิ่นส้ม

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สวนถาดกับเกลืออโรมากลิ่นส้ม
Tray Garden with Mandarin Aroma Salt
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฏฐ์พัชร์ เขียวป้อง
Mr. Nattapath Keawpong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
Ms. Jinjuta Chaisrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

ณัฏฐ์พัชร์ เขียวป้อง. (2562). สวนถาดกับเกลืออโรมากลิ่นส้ม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการที่ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมสีลม สิรีน เอ บูทีค โฮเตล ได้พบปัญหามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ภายในห้องอาหารออมทอง ที่ตกค้างจากอาหารคาวหวานต่างๆ ที่ทางโรงแรมได้จัดจำหน่ายให้ลูกค้าตั้งแต่เวลา 6.30 – 22.00 น. จึงทำให้เกิดการคิดค้นผลิตภัณฑ์สวนถาดกับเกลืออโรมากลิ่นส้ม ที่สามารถนำมาใช้ดับกลิ่นภายในห้องอาหาร เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ภายในโรงแรม อีกทั้งยังช่วยลดการกำจัดขยะภายในโรงแรมยังสามารถนำมาเป็นของตกแต่งได้อีกด้วย โดยใช้กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นกลุ่มพนักงานโรงแรมสีลม สิรีน เอ โฮเตล จำนวน 20 คน และได้นำไปประเมินคุณภาพความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์

ผลจากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 4.55 ความพึงพอใจการใช้ได้จริงของผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 4.55 และลักษณะของผลิตภัณฑ์ 4.10 ตามลำดับ

คำสำคัญ: ส้มแมนดาริน, สวนถาด, กลิ่น


Abstract

During the cooperative education internship at Silom Serene, a Boutique Hotel, the author discovered a problem of musty smell as a result of the remaining food inside of Ormthong Heritage. Opening time of the restaurant is at 6.30 am. – 10 pm. This problem became the driving innovation to create a ‘Tray Garden with Mandarin Aroma Salt’ to help deodorize the musty smell in the restaurant. Moreover, it was a beautiful decoration and identity of hotel which also reduced trash.  A sample of 20 people were satisfied with this product.

The results showed that the satisfaction of overall feature average was 4.55, the satisfaction of actual use was 4.55, and feature of product 4.10, respectively.

Keywords:  Orange, Tray Garden, Aroma.


สวนถาดกับเกลืออโรมากลิ่นส้ม | Tray Garden with Mandarin Aroma Salt

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 195
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print