การศึกษาเปรียบเทียบภาระการคำนวณความเย็นของห้องนอนแต่ละประเภท กรณีศึกษาของโครงการ วินคอนโด พหลโยธิน

Last modified: January 8, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษาเปรียบเทียบภาระการคำนวณความเย็นของห้องนอนแต่ละประเภท กรณีศึกษาของโครงการ วินคอนโด พหลโยธิน
Education Compare of Cooling Load of Each bedroom of Wynn Condo Phaholyothin
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสมพล กิริยา
Mr. Sompon Kiriya
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

สมพล กิริยา. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบภาระการคำนวณความเย็นของห้องนอนแต่ละประเภท กรณีศึกษาของโครงการ วินคอนโด พหลโยธิน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการคำนวณภาระการทำความเย็นและค่าไฟฟ้ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานในการเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมของชั้น 6 ชั้น 7 และชั้น 8 ซึ่งเป็นชั้นที่มีความร้อนสูงสุดเรียงตามลำดับของอาคารวินคอนโด พหลโยธินโดยเลือกใช้วิธีการคำนวณแบบภาระการทำความเย็นด้วยปัจจัย ซีแอลทีดี  และเขียนสูตรการคำนวณภาระการทำความเย็นในโปรแกรมสำเร็จรูป และเลือกการวัดค่าไฟฟ้าโดยการอ่านมิตเตอร์และคำนวณในโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อความแม่นยำและช่วยประหยัดเวลาในการคำนวณ ในการคำนวณขนาดภาระการทำความเย็นและค่าไฟฟ้าใช้เวลาระหว่าง 8.00 น. ถึง 16.00 น. โดยมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนตาม อุณหภูมิ เวลา และทิศทางและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง ดังนั้นผลรวมของภาระการทำความเย็นในแต่ละห้องนอนคือภาระการทำความเย็นที่จะใช้เลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศให้ตรงกับมาตรฐานของเครื่องปรับอากาศ และให้ทราบถึงค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน

ผลจากการศึกษาพบว่า เวลาที่เกิดภาระการทำความเย็นสูงสุดที่เวลา 16.00 น. ในแต่ละวัน ได้ผลภาระการทำความเย็นของแบบห้อง A1G, B14, A1, A3F, A3A, B3 ในชั้น6 ชั้น 7 และ 8 อยู่ที่ 11,630  Btu/h ซึ่งตรงกับมาตรฐานของเครื่องปรับอากาศที่ 12,000 Btu/h และแบบห้อง B11, A1D , A2G , A1A ,A3D  ในชั้น 6 ชั้น 7 และ 8 อยู่ที่ 8,885  Btu/h  ซึ่งตรงกับมาตรฐานของเครื่องปรับอากาศที่  9,000 Btu/h ได้เปรียบค่าไฟฟ้าในทั้ง 3 ชั้น แบบห้อง A1G ชั้น 6 ได้ค่าไฟฟ้าน้อยที่สุดอยู่ที่ 268 บาท/เดือน และ แบบห้อง B11 ชั้น 8 ได้ค่าไฟฟ้ามากที่สุดอยู่ที่ 508 บาท/เดือน ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดอยู่ที่ 0.3590 CO2 EQ Emission  โดยการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ชั้นสูงสุดคือ ปลูกต้น เช่น ต้นต้นลีลาวดี ต้นศรีตรัง ต้นแสงจันทร์ จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 9-15 กิโลกรัม/ต่อปี หรือ 0.0410 กิโลกรัม/ต่อวัน

คำสำคัญ: การศึกษาเปรียบเทียบ, ภาระการความเย็น, ห้องนอน, โครงการ วินคอนโด พหลโยธิน


Abstract

This study had the objectives to calculate the cooling load and electricity compared with the standard air conditioners for the 6th. 7th. 8th floors. Since they have the most heat at the Wynn Condo Phaholyothin Building. The cooling load calculation method was used for calculating the cooling load in the program and chose a power meter by reading the meter and calculated in the program. For precision and time saข ing of the calculations. and to calculate the cooling load size and electricity took place between 8:00 to 14:00 pm. The influence of the environment varies with temperature, time, direction and electrical equipment in the room. The sum of the cooling lad in each bedroom is the cooling load, which was used with the size of the air conditioner to mn: inch with the standard air conditioner and know the electricity cost per month.

The results of the study found that the maximum cooling load each day was at 04:00 pm. The cooling load of the rooms AIG, B14, AI, A3F, A3A, on the 6th, 7th, and 8th floor was at l l,630 Blu/h meets the standard of air conditioning al 12.000 Blu/h. The BII, AID. A2G, A I A, A3D on the 6th, 7th, and &th floor was: meets with the standard of air conditioning at btu/hr. compared the electricity for three floors. The other floor of A IG has the lowest electricity cost of 268 Baht month and the Bl I room. Sth floor has the most electricity cost of 508 Baht/month.

Keywords: Education Compare. Cooling Load. Bedroom. Wynn Condo Phaholyothin


การศึกษาเปรียบเทียบภาระการคำนวณความเย็นของห้องนอนแต่ละประเภท กรณีศึกษาของโครงการ วินคอนโด พหลโยธิน / Education Compare of Cooling Load of Each bedroom Of Wynn Condo Phaholyothin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 194
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code