คุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้าเทสโก้ โลตัส ในประเทศไทย

Last modified: March 2, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
คุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้าเทสโก้ โลตัส ในประเทศไทย
Service quality dimensions affecting to purchasing decision of customers using Tesco Lotus Thailand online shopping channel
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพัชราภรณ์ ด้วงวิเศษ
Ms. Pacharaporn Dongwisad
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr.Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การเงินและการธนาคาร
Finance and Banking
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

พัชราภรณ์ ด้วงวิเศษ. (2560). คุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้าเทสโก้ โลตัส ในประเทศไทย. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Dongwisad P. (2017). Service quality dimensions affecting to purchasing decision of customers using Tesco Lotus Thailand online shopping channel. (Master’s independent study). Bangkok: Siam University.


Abstract

This research study is aimed at examining service quality dimensions affecting purchasing decision of customers using Tesco Lotus Thailand online shopping channel. The study is also aimed at analyzing relationship between service quality and purchasing decision as well as seeking for services provided by the department store that affect customer’s purchasing decision in shopping goods from Tesco Thailand’s online store. The tool utilized in data collection is a set of questionnaires. Data analytical procedures are conducted using statistics tools — frequency, percentage, mean and standard deviation. The Multiple Regression Analysis is utilized to test the hypothesis.

The findings and results indicate that the majority of the participants are females, aged ranging from 26–35 years old, holding at least a Bachelor’s Degree. Their marital status is single. They work as private company employees with a monthly income ranging from 10,001–20,000 baht, respectively. Online service quality dimensions affecting purchasing decision of customers using Tesco Lotus Thailand online shopping channel are ranked as follows: fulfillment ( = 4.55), compensation ( = 4.53), responsiveness ( = 4.51), system availability ( = 4.49) and contact ( = 4.32), respectively. The first three factors that affect purchasing decision of Tesco Thailand’s online customers are ranked as follows: Customers’ current lifestyles do have impact on purchasing decision when doing online shopping via Tesco’s website ( = 4.54), Attractive and well-arranged web page do affect purchasing decision ( = 4.47) and Customers are allowed to look for needed products and compare prices by themselves via Tesco’s online shopping channel ( = 4.42).

Keywords:  Service quality Tesco Lotus Purchasing decision.


คุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้าเทสโก้ โลตัส ในประเทศไทย | Service Quality Dimensions Affecting to Purchasing Decision of Customers Using Tesco Lotus Thailand Online Shopping Channel

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 515
Previous: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ์
Next: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภครุ่นเจนวายในประเทศไทย
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code