เส้นจันท์ผัดฉ่าแก้มปลาแซลมอน ซูซิข้าวเหนียวมะม่วง และ น้ำเต้าหู้แครอทปั่น

Last modified: November 6, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เส้นจันท์ผัดฉ่าแก้มปลาแซลมอน ซูซิข้าวเหนียวมะม่วง และ น้ำเต้าหู้แครอทปั่น
Set Menu Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon,  Mango Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว นุศรา นรินยา, นางสาว ธันยภรณ์ เข็มทอง, นางสาว ขวัญลักษณ์ เลิศรัมย์
Ms. Nussara Narinya, Ms. Tanyaporn Khemthong, Ms. Kwanlak Lertram
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปัญจมา  เปมะโยธิน
Ms. Panjama Pemayotin
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/Citation

นุศรา นรินยา, ธันยภรณ์ เข็มทอง และ ขวัญลักษณ์ เลิศรัมย์. (2560). เส้นจันท์ผัดฉ่าแก้มปลาแซลมอน ซูซิข้าวเหนียวมะม่วง และ น้ำเต้าหู้แครอทปั่น. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Narinya N., Khemthong T. & Lertram K. (2017). Set menu spicy stir fried rice noodle with salmon,  mango sticky rice sushi and carrot soymilk smoothie. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงแรมในเครือ Minor International โดยการบริหารงานของ Mr. William Heinecke จุดเด่นของโรงแรมนี้คือการให้บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่และใช้เทคโนโลยีอันล้ำสมัย มีเมนูอาหารและเครื่องดื่มแบบนานาชาติ สะท้อนตัวตนและจุดยืนการเป็นโรงแรมคุณภาพระดับ 4 ดาวระดับนานาชาติ

จากการที่คณะผู้จัดทำโครงงานได้เข้าปฏิบัติงาน ณ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา ระหว่างวันที่8 มกราคม- 30 เมษายน 2560 ซึ่งวัตถุประสงค์ของคณะผู้จัดทำคือการนำเอาวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็นเมนูใหม่ให้กับโรงแรม ทำให้ประหยัดต้นทุน ยังมีส่วนช่วยลดขยะโดยการนำวัตถุดิบที่เหลือจากการใช้งาน ที่มีการทิ้งโดยเปล่าประโยชน์มากกว่า200 กิโลกรัมต่อวัน โดยเลือกวัตถุดิบที่สามารถนำมาประยุกต์เป็นเมนูใหม่ได้ มาทำให้เกิดประโยชน์ โดยทางคณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบรายการอาหารชุดประกอบด้วย Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon, Mango Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie ซึ่งเป็นรายการอาหารชุดที่ประยุกต์มาจากวัตถุดิบที่เหลือจากการใช้งานนำมาแปรรูป ให้เกิดเป็นเมนูที่แปลกใหม่แต่ยังคงเอกลักษณ์ของอาหารไทยอีกทั้งยังเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกด้วย

คำสำคัญ: เส้นจันท์, ปลาแซลมอน, มะม่วง, แครอท, สมูทตี้


Abstract

AVANI Pattaya Resort and Spa is a quality hotel based on the standard of Minor International Public Company Limited. The hotel is managed by William Ellwood Heinecke, the CEO and Chairman of Minor Corporation. Furthermore, the distinctive points of the hotel demonstrate the high quality of an international four-star hotel; for instance, an excellent service mind, an advanced technology, and various types of international food and drinks.

The researchers attended to work for AVANI Pattaya Resort and Spa between January 8th, 2018 and April 30th, 2018 with the aim to process remaining ingredients into new menu items in order to reduce the hotel’s operating costs, and resolve the problem of wasted ingredients, which were more than 200 kilograms per day. Additionally, the researchers developed new Thai style menu item for health-lovers with the purpose of making better use of those remaining ingredients: spicy stir-fried rice noodles with salmon, mango sticky rice sushi, and carrot soymilk smoothie.

Keywords:  rice noodles, salmon, mango, carrot, and smoothie.


เส้นจันท์ผัดฉ่าแก้มปลาแซลมอน ซูซิข้าวเหนียวมะม่วง และ น้ำเต้าหู้แครอทปั่น | Set Menu Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon ,  Mango Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 4
Previous: โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของโรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร
Next: เทียนอโรม่าจากกากกาแฟ