โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของโรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร

Last modified: November 7, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของโรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร
Improvement of the Chinese Language Performance
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวแคทรินทร์ ดูบอค, นายธนเสฏฐ์  โชติอนันต์คณกร
Miss Katryne Duboc, Mr. Tanasate Chotanankanaklon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปัญจมา  เปมะโยธิน
Miss Panjama Pemayodhin
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/Citation

แคทรินทร์ ดูบอค และ ธนเสฏฐ์  โชติอนันต์คณกร. (2560). โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของโรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Duboc K., Chotanankanaklon T. (2017). Improvement of the Chinese language performance. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์สาทร กรุงเทพ  ผู้จัดทำได้พิจารณาเห็นว่ามีลูกค้าชาวจีนเข้ามาใช้บริการเป็นส่วนใหญ่  แต่บุคลากรในโรงแรมไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านภาษาจีนมากนัก   ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนให้แก่บุคลากร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนในการทำงานที่เหมาะสมแก่พนักงานในโรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพ และเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าชาวจีนที่มาใช้บริการ

ผู้จัดทำได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการไว้ 2 ตัวชี้วัด คือ (1) ร้อยละ 90 ของผู้เข้าอบรมมีคะแนนสูงขึ้นหลังการอบรม  และ (2) ร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรมมีคะแนนหลังการอบรมมากกว่าร้อยละ 70  มีการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม เมื่อจบการอบรมพบว่าพนักงานที่เข้าอบรมสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารกับลูกค้าได้มากขึ้น   และถ้าพิจารณาตัวบ่งชี้ความสำเร็จพบว่า ในตัวบ่งชี้แรก บรรลุเป้าหมายพบว่าร้อยละ 90 ของผู้เข้าอบรมมีคะแนนสูงขึ้นหลังการอบรม  แต่ในตัวบ่งชี้ที่ 2   สัปดาห์ที่ 1- 3 พบว่าผู้เข้าอบรมที่ได้คะแนนหลังการอบรมร้อยละ 70 ขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 53.8 ร้อยละ 69.2 ตามลำดับ   แต่ในสัปดาห์ที่ 4 มีผู้เข้าอบรมที่ได้คะแนนหลังการอบรมร้อยละ 70 ขึ้นไป ร้อยละ 76.9 จึงบรรลุเป้าหมายในสัปดาห์ที่ 4 เพียงสัปดาห์เดียว ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนภาษาต่างประเทศต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเป็นหลัก  ผู้เข้าอบรมจึงควรต้องทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พนักงานที่เข้าอมรม

คำสำคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, ภาษาจีน, แบบทดสอบ


Abstract

From the participation in the cooperative education project at Chatrium Residence Sathon Hotel Bangkok the author has realized that most of the hotel guests were Chinese tourists. However, the hotel officers lacked Chinese language knowledge. Therefore, the project was prepared to develop Chinese language skills with the objectives to develop skills for officers at Chatrium Residence Sathon Hotel Bangkok and to increase Chinese tourists impression with the service.

The author determined two key success indicators, namely (1) 90% of the trainees had higher score after being trained; and (2) 70% of trainees had over 70% post-test score. Pre-test and post-test were conducted. When the training was completed the trainees had more ability to communicate with Chinese tourists by using Chinese language. If key success indicators were considered the trainees could achieve the first indicator. 90 % of the trainees had higher score after being trained. However, for the second indicator during 1-3 weeks only 53.8% and 69.2% of trainees had post-test score at 70% or above. During the fourth week, 76.9% of the trainees had post-test score at 70% or above thus achieving the target. Learning foreign language requires time to practice. The trainees should regularly review the lessons and search for additional knowledge from various sources such as Internet that could develop foreign language skills.

Keywords:  Improvement Performance Chinese, test.


โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของโรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร | Improvement of the Chinese Language Performance

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 49
Previous: ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะ
Next: เส้นจันท์ผัดฉ่าแก้มปลาแซลมอน ซูซิข้าวเหนียวมะม่วง และ น้ำเต้าหู้แครอทปั่น