เทียนอโรม่าจากกากกาแฟ

Last modified: November 6, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เทียนอโรม่าจากกากกาแฟ
Coffee Aroma Candle
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวมณฑล์กาญจน์  โพธิ์ดำกล่ำ
Miss Monthakarn Phodamklam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปัญจมา  เปมะโยธิน
Miss Panjama Pemayodhin
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/Citation

มณฑล์กาญจน์  โพธิ์ดำกล่ำ. (2560). เทียนอโรม่าจากกากกาแฟ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Phodamklam M. (2017). Coffee aroma candle. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

ปัญหากากกาแฟที่เหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก เนื่องจากคนส่วนใหญ่นิยมดื่มกาแฟสดและอุตสาหกรรมการแปรรูปกาแฟมีการขยายฐานการผลิตและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกากกาแฟเป็นชีวมวลที่มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบจำนวนมาก ต้องผ่านการบำบัดก่อนจึงสามารถทิ้งได้ ปัจจุบันกากกาแฟสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลากหลาย ด้วยประโยชน์ของกากกาแฟที่สามารถดูดกลิ่นอับ ไล่มดและแมลงต่างๆ หรือใช้เป็นปุ๋ย รวมถึงการนำกากกาแฟมาทำสบู่ผสมกากกาแฟและสครับกาแฟ ซึ่งช่วยผลัดเซลล์ผิวและบำรุงผิวให้ขาวเนียน ทางผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาว่ากากกาแฟสามารถนำมาประยุกต์ทำอะไรได้อีกบ้าง จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผู้จัดทำได้สังเกตเห็นการจุดตะเกียงน้ำมันก๊าดเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องอาหารการ์เด้นคาเฟ่และเห็นถึงปัญหากลิ่นน้ำมันก๊าดที่รบกวนลูกค้า โครงงานนี้จึงได้ศึกษาการนำกากกาแฟมาผลิตเป็นเทียนอโรม่าจากกากกาแฟ โดยได้ทำการศึกษาถึงวิธีการทำ การนำไปใช้ และมีการสัมภาษณ์พนักงานภายในแผนกเกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวมของเทียนอโรม่าจากกากกาแฟและจากการสัมภาษณ์พบว่า เทียนอโรม่าจากกากกาแฟมีกลิ่นหอมหลากหลาย สีสันสวยงาม บรรจุภัณฑ์เหมาะสม รูปลักษณ์ของเทียนควรเพิ่มรูปแบบที่นอกเหนือจากวงกลม เพื่อความแปลกใหม่และเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่จะวางจำหน่าย เทียนอโรม่าจากกากกาแฟมีความเหมาะสมในการใช้งานที่โรงแรมและสามารถทดแทนตะเกียงน้ำมันก๊าดที่โรงแรมใช้อยู่ได้

คำสำคัญ: เทียนอโรม่าจากกากกาแฟ, กากกาแฟ


Abstract

Most people favored to drink fresh roasted coffee and coffee processing industries were expanding production base and growing rapidly. As a result, there was a lot of coffee ground waste problems and it impacted to environment as coffee ground was biomass with plenty organic substance. To discard coffee ground, it must be treated before. At present, coffee ground could be processed into various products. The benefits of coffee ground were absorbing odor, got rid of ants and insects or used as fertilizer, including make soap and coffee scrub which help skin exfoliation and nourished the skin. The author had conducted studies on coffee ground that can be applied to anything. From the performance of co-operative education, the author had noticed spotting kerosene lamp to create an atmosphere in the dining room ‘Garden Café’ and the smell of kerosene disturbing customers. This project aimed to study the coffee ground to produce coffee aroma candle. The product was conducted by studying method, how to apply, and use coffee aroma candle as well as interviewing employees within the department about the overall image of coffee aroma candle. The results revealed as follows: The scent of coffee aroma candle was various scent, colorful and appropriate packaging. The appearance of candle should add more styles beyond circle to add value of the product to be sold. The coffee aroma candle was suitable to use in the hotel and it can be replace kerosene lamp that used in the hotel.

Keywords:  coffee aroma candle, coffee ground.


เทียนอโรม่าจากกากกาแฟ | Coffee Aroma Candle

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Ralated

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 74
Previous: เส้นจันท์ผัดฉ่าแก้มปลาแซลมอน ซูซิข้าวเหนียวมะม่วง และ น้ำเต้าหู้แครอทปั่น
Next: แยมส้มโอ