เทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการสั่งซื้อลวดทองแดงอาบน้ำยา: กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก

Last modified: December 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
เทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการสั่งซื้อลวดทองแดงอาบน้ำยา : กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก
Suitable Forecasting Techniques for Enameled Copper Wire: A Case Study of a Retailer Business
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปภาวรา ท่อนทองมีสุข
Miss. Paphawara Thonthongmeesuk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
Assoc. Prof. Dr.Yuthachai Bunterngchit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง|Citation

ปภาวรา ท่อนทองมีสุข. (2562). เทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการสั่งซื้อลวดทองแดงอาบน้ำยา: กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Thonthongmeesuk P. (2019). Suitable forecasting techniques for enameled copper wire: A case study of a retailer business. (Master’s independent study). Bangkok: Master of Engineering in Engineering Management, Siam University.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการพยากรณ์การสั่งซื้อลวดทองแดงอาบน้ำยาเพื่อจัดเป็นสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยใช้ข้อมูลการซื้อ-ขายลวดทองแดงอาบน้ำยาของบริษัทกรณีศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 เพื่อนำมาวิจัยหาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด ปัญหาในธุรกิจนี้คือมีสินค้าลวดทองแดงอาบน้ำยาในสินค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าความเสียหายที่เกิดจากที่บริษัทต้องไปซื้อลวดทองแดงอาบน้ำยาจากร้านค้าปลีกร้านอื่นเพื่อนำมาขายให้ลูกค้ามีค่า ประมาณ 676,257 บาท เนื่องจากบริษัทมีการพยากรณ์ที่ไม่มีรูปแบบชัดเจน ขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้จัดซื้อ ในการวิจัยนี้ใช้ 4 เทคนิคการพยากรณ์คือ 1. การพยากรณ์โดยวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2. การพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (3-2-1) 3. การพยากรณ์โดยวิธีเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบปรับเรียบ และ 4. การพยากรณ์โดยวิธีเอ็กซ์โพเนนเชียลแนวโน้มเชิงเส้น และทดสอบความแม่นยำของการพยากรณ์ด้วย 3 เทคนิคคือ 1. ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อน 2. ค่าเฉลี่ยของกำลังสองของความคลาดเคลื่อน และค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคลื่อน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (3-2-1) เหมาะสมที่สุดและมีค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 10.35 ค่าเฉลี่ยของกำลังสองของความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 138.9 และค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ร้อยละ 33.52 สามารถทำให้ลดความสูญเสียจากการซื้อลวดทองแดงอาบน้ำยาจากร้านค้าปลีกร้านอื่นลงประมาณ 364,707 บาท คิดเป็น ร้อยละ 53.93

คำสำคัญ: การพยากรณ์, สินค้าคงคลัง, ลวดทองแดงอาบน้ำยา, ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย


Abstract

This study aimed to forecast the most productive way of purchasing enameled copper wire to meet demand of customers. The data of selling and buying the enameled copper wire was collected from January to December 2017. This data was used to analyze and calculate the best way to deal with the inadequate stocks in 2018. In this year, the company paid 676,257 Baht more than the previous year for purchasing these materials from some other retailers to satisfy its customers. The firm failed to purchase the right amount of this materials for their stock. This research used the Simple Moving Average, Weighted Moving Average (3-2-1), Single Exponential Smoothing and Exponential Smoothing with Trend Adjustment methods to obtain the best method among them. The result revealed that the Weighted Moving Average (3-2-1) was the most suitable and had the Mean Absolute Percent Error equal of 10.35, Mean Squared Error equals of 138.9 and Mean Absolute Deviation equals 33.52%. The loss reduction was reduced around 53.93 % or about 364,707 Baht.

Keywords:  Forecasting, Inventory, Enameled copper wire, Average error.


  เทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการสั่งซื้อลวดทองแดงอาบน้ำยา: กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก Suitable Forecasting Techniques for Enameled Copper Wire: A Case Study of a Retailer Business

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 804
Previous: การเปรียบเทียบค่าความต้านทานของสายดินในระบบไฟฟ้า
Next: การจัดทำเครื่องต้นแบบการกลั่นน้ำทะเลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลา
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles