การออกแบบกราฟฟิกเพื่อโปรโมทวัดภูพร้าวจังหวัดอุบลราชธานี ในนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย

Last modified: July 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบกราฟฟิกเพื่อโปรโมทวัดภูพร้าวจังหวัดอุบลราชธานี ในนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย
The Graphic Design to Promote SBL Magazine Thailand Record Wat Pupriow Ubonrat ni Province
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชนเมศ วิลาศ
Mr. Chonmet Wilas
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
Mr. Pawat Chanpen
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ชนเมศ วิลาศ. (2560). การออกแบบกราฟฟิกเพื่อโปรโมทวัดภูพร้าวจังหวัดอุบลราชธานี ในนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Wilas C. (2017). The graphic design to promote SBL Magazine Thailand record Wat Pupriow Ubon Ratchathani Province. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Communication Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจศึกษาเรื่อง“การออกแบบกราฟฟิกเพื่อโปรโมทวัดภูพร้าวจังหวัดอุบลราชธานีในนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนของภาควิชาการโฆษณา เพื่อศึกษาการการทำโฆษณาลงนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ขั้นตอนการตกแต่งภาพลงนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นตอนการออกแบบกราฟฟิกโฆษณาในนิตยสาร 2) ขั้นตอนระหว่างการออกแบบกราฟฟิกและ 3) ขั้นตอนหลังการการออกแบบกราฟฟิก ผลจากการศึกษาและได้การพัฒนาฝีมือในการใช้เครื่องมือต่างๆ

การรู้จักการวางแผนและรวมถึงการทางานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรอย่างเป็นระบบ นอกจากจะได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพแล้วยังได้พัฒนาทักษะทางด้านปฏิบัติงานตามสภาพจริงโดยการใช้โปรแกรม ADOBE

จากการที่ได้ฝึกงานในระยะเวลาที่กำหนดทำให้ได้รับความรู้จากการทำงานจริงนำมาใช้ในการทำงานจริงได้โดยเฉพาะงานด้านการรีทัสแบบละเอียดโดยใช้โปรแกรม photoshop และ ligthroom  การปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานที่จากการสั่งจากหัวหน้าฝ่ายศิลป์ให้ทำงานให้ถูกค้าและผู้จัดการ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การทางานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต คำสำคัญ : ตกแต่งภาพ/ถ่ายภาพ

คำสำคัญ: ถ่ายภาพ, แต่งภาพ


Abstract

This cooperative report studies the graphic report studies the graphic design to promote SBL Magazine, Thailand Record, at Pupriow Ubonrat ni Province. It objectives to integrate the knowledge from advertising education to the production of this magazine this consists of : (1) the graphic design for magazine advertising (2) the design process and (3) after the graphic design process the results found that this kind of work required a skill to use various working equipment and coordination with other departments. This includes skill development by use of Adobe program, image retouch, application of photoshop and lightroom especially problem-solving skill at work. With the 16 weeks of cooperative education, all of which allow student to have more confidence and readiness for future career development

Keywords: photography, retouch


การออกแบบกราฟฟิกเพื่อโปรโมทวัดภูพร้าวจังหวัดอุบลราชธานี ในนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทยThe Graphic Design to Promote SBL Magazine Thailand Record Wat Pupriow Ubonrat ni Province

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 284
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles