ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษภายในงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก TITF ครั้งที่ 23 วันที่ 9-12 สิงหาคม 2561

Last modified: July 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษภายในงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก TITF ครั้งที่ 23 วันที่ 9-12 สิงหาคม 2561
The organization of the 23rd “Travel all over Thailand and the World” by BP luxury travel company Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย พิษณุ คุ้มโภคา
Mr. Pisanu Kumpoca
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
Mr. Pawat Chanpen
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

พิษณุ คุ้มโภคา. (2560). ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษภายในงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก TITF ครั้งที่ 23 วันที่ 9-12 สิงหาคม 2561. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kumpoca P. (2561). The organization of the 23rd “Travel all over Thailand and the World” by BP luxury travel company Ltd. (Cooperative Education).


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “การจัด Event เเสดงสินค้าของบริษัทบีพี ลักซูรี่ ทราเวล ที่งาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์ประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 9-12 สิงหาคม 2561”

บริษัทบีพี ลักซูรี่ ทราเวล เป็นบริษัทจัดทำทัวร์เที่ยวต่างประเทศ รับทำ Visa และบริการเช่ารถในประเทศ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อตอบสนองความสะดวกในการติดต่อกับต่างประเทศ และการเดินทางทั้งนอกและในประเทศ โดยบริษัทได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก และมีผลงานที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้บริการมากมาย

นอกจากนี้ยังมีงานอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือแก่พี่ๆ และพี่ที่ปรึกษาและผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ตามความสามารถซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและสร้างประโยชน์แก่บริษัทอีกด้วย

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์นี้ นอกจากจะได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังได้ปฏิบัติงานตามสภาพจริง ซึ่งเป็นความพร้อมก่อนเข้าสู้การทำงานอย่างมืออาชีพในอนาคต

คำสำคัญ : IT / การจัดบูธ / การสื่อสารการตลาด


Abstract

This cooperative report aims to study the organization of the 23rd “Travel all over Thailand and the World” by BP luxury travel company Ltd. , at Queen Sirikij Convention Center , Bangkok.the company is known as a travelling agency operating international travel both inbound and outbound, conducting VISA arrangements and offering car rental services both in Japan and the United States. To ensure smooth travel and coordination with other travelling agencies, the company is committed to offer the best quality of services to all customers.

In this case, the student assisted the team for the organization of this event, especially marketing communication and event booth set up. Upon the completion of this cooperative program, the student had more confidence and developed a lot of working skills in the area, which is very useful preparation before stepping into the real work situation for a career.

Keywords: IT, Event booth, Marketing Communication.


ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษภายในงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก TITF ครั้งที่ 23 วันที่ 9-12 สิงหาคม 2561|The organization of the 23rd “Travel all over Thailand and the World” by BP luxury travel company Ltd

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 100
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles