มัฟฟินสูตรคลีนเพื่อสุขภาพ

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
มัฟฟินสูตรคลีนเพื่อสุขภาพ
Clean Food Muffin Recipe for Health
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุฑามาศ   ทองอร่าม
Miss Suthamas Thongaram
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร  สอนกิจดี
Mr. Suntorn Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

สุฑามาศ   ทองอร่าม. (2560). มัฟฟินสูตรคลีนเพื่อสุขภาพ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อที่จะค้นหาการสร้างสูตรเบเกอรี่ใหม่ นั่นคือ มัฟฟินสูตรคลีนเพื่อสุขภาพ สูตรโอ๊ตและกล้วยหอม สำหรับลูกค้าที่สนใจใส่ในสุขภาพของตนเอง ยิ่งไปกว่ายัง ยังสามารถเพิ่มรายได้ของโรงแรมและเพิ่มเมนูเบเกอรี่ใหม่ได้ โดยเริ่มจากการศึกษาลักษณะของอาหารคลีน เตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงในการลงมือทำขนมและ ลงมือปฏิบัติ หลังจากนั้น จึงได้สร้างแบบสำรวจขึ้น ผลสรุปพบว่าเมนูเบเกอรี่ใหม่นี้ สามารถสร้างความพึงพอใจได้ในระดับมาก

คำสำคัญ: มัฟฟินสูตรคลีน, สุขภาพ, เบเกอรี่


Abstract

The objective of this study was to investigate the creation of a new bakery recipe, “Clean Muffin for Health: Oat and banana Recipe’’. This was for customers who care about their health. Moreover, it can generate greater income for the owner and add on new a bakery item. The procedure began with identification of clean food, the preparation of materials and ingredients for cooking is performed. After that, survey of the satisfaction was conducted. The results found that this new menu item was able to meet high satisfaction level.

Keywords:  Clean Muffin, Health, Bakery.


มัฟฟินสูตรคลีนเพื่อสุขภาพ | Clean Food Muffin Recipe for Health

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 205
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print