โยเกิร์ตอโวคาโดฮันนี่

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โยเกิร์ตอโวคาโดฮันนี่
Honey Avocado Yoghurt
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนะชัย  รุ่งโรจน์สุนทร, นางสาวรินรดา  สืบสังข์
Mr. Thanachai Rungrojsuntorn, Ms. Linlada Suebsang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ยุวริน  ศรีปาน
Miss Yuvarin Sripan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

ธนะชัย รุ่งโรจน์สุนทร และ รินรดา สืบสังข์. (2560). โยเกิร์ตอโวคาโดฮันนี่. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ในปัจจุบันความนิยมในเรื่องของการรักษาสุขภาพนั้นกำลังเป็นที่นิยมสำหรับผู้คนยุคใหม่และโยเกิร์ตนั้นถือว่าเป็นอาหารว่างที่ได้รับความนิยมและหารับประทานได้ง่ายและสะดวกสบายและภายในโรงแรมดับเบิ้ลยูนั้นได้จัดให้เมนูโยเกิร์ตอยู่ในรายการอาหารBuffetในช่วงเช้าอีกด้วยและโยเกิร์ตยังเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากผู้จัดทำจึงได้คิดโครงงานเรื่อง โยเกิร์ตอโวคาโดฮันนี่ (Honey Avocado Yoghurt) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์และเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าและเป็นการเพิ่มรายได้ให้ห้องอาหาร ผลการศึกษาพบว่าผลความพึงพอใจที่มีเมนู โยเกิร์ตอโวคาโดฮันนี่ (Honey Avocado Yoghurt) ว่าเป็นเมนูที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความแปลกใหม่ เมนูนี้เป็นเมนูที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร และการตกแต่งที่สวยงามและเห็นวัตถุของอาหารชัดเจนเป็นตัวดึงดูดเข้ามาใช้บริการและทำให้ลูกค้าอยากรับประทานเมนูนี้มากขึ้น ผู้ประกอบการยังสามารถที่จะทำการพัฒนาสูตรและปรับปรุงเพื่อทำให้เมนูนี้มีมาตรฐานเหมาะสมกับโรงแรม W Bangkok ได้และเพื่อเพิ่มเป็นเมนูเพื่อคนรักสุขภาพเมนูใหม่ได้อีกด้วย

คำสำคัญ: โยเกิร์ตอโวคาโดฮันนี่, โยเกิร์ตอโวคาโด


Abstract

Nowadays, people show more concern for their health than before. Maintaining a balanced diet with yoghurt as a dessert has always been popular since yoghurt has been available for everyone. W Bangkok Hotel, therefore, provides a buffet breakfast including yoghurt flavors as another way in which guests can take care of their health. Our group created a brand new flavor “Honey Avocado Yoghurt” as another flavor for the hotel. Results from a survey of client satisfaction with our yoghurt shows that it was not only creative and very new, but also full of high nutritional value. Besides, our garnishing was very attractive that clients feel much more interested in our menu item. W Bangkok Hotel is allowed to improve our Honey Avocado Yoghurt in order to make a suitable standard and add it as another alternative dish for clients who want to minimize negative health issues and remain fit for more years to come.

Keywords:  Honey Avocado Yoghurt, Avocado Yoghurt.


โยเกิร์ตอโวคาโดฮันนี่ | Honey Avocado Yoghurt

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 113
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print