การเป็นโปรดิวเซอร์ ผู้ช่วยผู้กํากับ และผู้ช่วยตัดต่อของบริษัท วายพี โปรดักชั่น

Last modified: December 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเป็นโปรดิวเซอร์ ผู้ช่วยผู้กํากับ และผู้ช่วยตัดต่อของบริษัท วายพี โปรดักชั่น
The Role of Producer Assistant Director and Editor Assistant
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวดิษยา ทับสุวรรณ
Miss Didsaya Tabsuwan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวทิต ทองจันทร์
Assistant Professor Vethit Thongchantr
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ดิษยา ทับสุวรรณ. (2563). การเป็นโปรดิวเซอร์ ผู้ช่วยผู้กํากับ และผู้ช่วยตัดต่อของบริษัท วายพี โปรดักชั่น. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Tabsuwan D. (2020). The role of producer assistant director and editor assistant. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Communication Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

     รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาในบทบาท โปรดิวเซอร์ ผู้ช่วยผู้กำกับ ผู้ช่วยตัดต่อ ของบริษัท วายพี โปรดักชั่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงานของผู้ช่วยผู้กำกับ ผู้ช่วยตัดต่อ รวมไปถึงศึกษาเทคนิคการทำงานซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนการถ่ายทำ และขั้นตอนการตัดต่อ 

จากการปฏิบัติงานได้รู้กระบวนการในการทำงานของโปรดิวเซอร์ ผู้ควบคุมการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงาน วางแผน ขั้นตอนการผลิต ถ่ายทำจนกระทั่งขั้นตอนการตัดต่อ ตลอดจนเผยแพร่ชิ้นงาน ผู้ช่วยผู้กำกับและประสานงานระหว่างกำกับและทีมงานฝ่ายต่างๆ ออกแบบระบบ ในการถ่ายทำร่วมกับโปรดิวเซอร์ ครีเอทีฟและฝ่ายจัดการส่วนต่าง ๆ และผู้ช่วยตัดต่อ การลำดับเพื่อให้ภาพทำหน้าที่ในการเล่าเรื่องที่ต้องการสื่อ ใชเ้ทคนิคและโปรแกรมเสริมช่วยให้ชิ้นงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์ นอกจากจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพแล้วได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และได้บูรณาการความรู้ทางด้านกระบวนการการทำงานของโปรดิวเซอร์ ผู้ช่วยผู้กำกับ ผู้ช่วยตัดต่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: โปรดิวเซอร์, ผู้ช่วยผู้กำกับ, ผู้ช่วยตัดต่อ


Abstract

This report on cooperative education an the role of the producer, assistant director, and assistant editor of YP Production Company has the objective to study the process of assistant director’s work, a videographer, and editor, The study of working techniques consisted of 3 main steps: The preparation, filming, and cutting processes.

From experience, I learned the process of working for a producer and a production supervisor from the preparatory stage, planning, production process, filming to, the editing process and the release of the work. The director’s assistant coordinated between the director and the various departments to design the system for filming together with the producer. Creative and various parts management and editing assistants handled sequencing, so that the image serves the narrative that needs to be conveyed which used techniques and add-ons to make work more interesting.

Over the course of 16 weeks of cooperative education, in addition to developing knowledge, competence, and professional skills, the student also develop practical skills according to real conditions and integrated knowledge of the producer’s work process, assistant director, and assistant editor. This was a preparation for when go into professional work in the future.

Keywords: Producer, Assistant Director, Editor.


การเป็นโปรดิวเซอร์ ผู้ช่วยผู้กํากับ และผู้ช่วยตัดต่อของบริษัท วายพี โปรดักชั่น | The Role of Producer Assistant Director and Editor Assistant

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 382
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code