ขั้นตอนการรับฝากขายและการบันทึกสินค้ารับฝากขายด้วยโปรแกรม Back Office

Last modified: December 15, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการรับฝากขายและการบันทึกสินค้ารับฝากขายด้วยโปรแกรม Back Office
The Process of Consignment-in and Recording the Consignment-in Products with  Back Office program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพัชรินทร์  กมลตรี
Ms. Patcharin Kamoltree
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล  สายบัวทอง
Ms. Sivilai  Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

พัชรินทร์ กมลตรี. (2561). ขั้นตอนการรับฝากขายและการบันทึกสินค้ารับฝากขายด้วยโปรแกรม Back Office. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

คิดส์เวนเจอร์พาร์ค เป็นศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้แห่งใหม่ บนถนนราชพฤกษ์ ภายในตัวอาคาร ประกอบด้วยเครื่องเล่นเพื่อรองรับเด็กแต่ละวัย สนามออกกำลังกายขนาดเล็กสำหรับเด็กวัยหัดเดิน สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่สำหรับเด็กวัย 4 ขวบขึ้นไป รวมถึงสนามกอล์ฟซึ่งจำลองทัศนียภาพของป่าซาฟารี และสนามกีฬาที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายและทางความคิดของเด็ก  ขณะที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชีและจัดซื้อ  ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี  ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้พิจารณาสินค้ารับฝากขาย บันทึกสินค้ารับฝากขายด้วยโปรแกรม Formula Winning  ตรวจนับสินค้าคงเหลือ  และจัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการใช้งาน

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรับฝากขาย   และทักษะการทำงาน โดยทำการศึกษาขั้นตอนและเงื่อนไขการรับฝากขายของบริษัท  วิธีการบัญชีรับฝากขาย  วิธีการใช้โปรแกรม Formula Winning  โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้และความเข้าใจสำหรับขั้นตอนการรับฝากขาย  และสามารถเพิ่มทักษะการทำงาน  ซึ่งจะนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพในอนาคต   ผู้จัดทำคาดว่าโครงงานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลที่สนใจ

คำสำคัญ: การรับฝากขาย, การบันทึก, โปรแกรม Back Office


Abstract

Kizventure Park is a new skill development and learning center on Ratchapruek road. The inside of the building consists of  toys to support children of all ages, small gymnasium for toddlers, a large playground for children ages 4 and up, including a golf course which simulates the scenery of the safari jungle, and a stadium that will help strengthen the physical and mental development of children. While attending the internship under the cooperative education program in the Accounting and Purchasing Department, as a assistant accountant, the author was assigned to  consider consignment-in products, record consignment-in products with Back Office program, count inventory, and  arrange accounting documents for ease of use.

This project was designed to increase knowledge and understanding for the consignment-in process, and performance skills,  through studying the procedures and conditions of the company’s consignment-in, consignment accounting method, the procedures of using Back Office program. This project allowed the author to gain  knowledge and understanding for the consignment-in process, and  increased performance skills, which will be applied to careers in the future. The author hoped that this project would be useful to interested parties.

 

Keywords: Consignment-in, Back Office program, accounting.


ขั้นตอนการรับฝากขายและการบันทึกสินค้ารับฝากขายด้วยโปรแกรม Back Office / The Process of Consignment-in and Recording the Consignment-in Products with  Back Office program

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 428
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code